Tilskuddsordninger med søknadsfrist 15. mars

Innhold

Skal du søke om kommunalt tilskudd til lokale aktiviteter og tiltak i frivillig regi? Husk at flere av kommunens støtteordninger har søknadsfrist 15. mars.

Folkehelsemidler

Det overordnede formålet med denne tilskuddsordningen, er å fremme helse og trivsel for alle, og å bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller gjennom å støtte opp under samfunnsmålene på folkehelseområdet, slik de er definert i fylkeskommunens regionale plan for folkehelse.

Kommunene deler ut midlene på vegne av fylkeskommunen.

Både grupper eller enkeltpersoner hjemmehørende i Larvik kommune, kan søke om tilskudd. Videre kan både kommunens egne virksomheter og avdelinger, og frivillige organisasjoner søke, gjerne i et samarbeid.

Midlene kan benyttes som hel- eller delfinansiering av tiltak eller prosjekter, for å møte lokale folkehelseutfordringer. Det forutsettes at aktivitetene er gratis og tilgjengelige, og at de foregår i Larvik kommune.

Tilskuddsordningen administreres av Folkehelsenettverket i Larvik kommune, og endelig beslutningstager er Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Aktivitetstilskudd

Lokale frivillige aktører (sammenslutninger eller enkeltpersoner) kan søke om inntil 5000 kroner til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne legge til rette for et konkret aktivitetstiltak.

Alle slags åpne og allmennyttige «lavterskelaktiviteter», som er egnet til å skape sosiale møteplasser i nærmiljøene eller som fremmer egenaktivitet og god folkehelse, kan utløse aktivitetstilskudd. Det forutsettes at aktiviteten foregår i Larvik.

Ordningen er forbeholdt frivillige aktører som faller utenfor ordningene for “kultur- og idrettsfrivilligheten”.

Tilskudd til utvikling av små park- eller nærmiljøanlegg

Organisasjoner og beboersammenslutninger kan søke om tilskudd til mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder.

Tilskudd til idretts- og friluftslivsorganisasjoner

Denne ordningen gjelder lokale idrettsforeninger som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og alle foreninger som ut fra sin aktivitet defineres som «friluftslivsorganisasjon». Det kan søkes om driftstilskudd og/eller om tilskudd til særskilte tiltak.

Driftstilskudd til foreninger innen kulturfeltet

Ordningen er rettet mot lokale lag og foreninger innen kulturfrivilligheten, det vil si organisasjoner med virksomhet knyttet til kulturarv og lokalhistorie, og/eller til kunstnerisk virksomhet i vid forstand. I tillegg omfattes barne- og ungdomsorganisasjoner som ikke er omfattet av ordningen for idretts- og friluftslivsorganisasjoner (for eksempel speider- og 4H-grupper).

Driftstilskudd gis som et bidrag til å dekke kostnader knyttet til ordinære medlemsaktiviteter som skjer på regelmessig basis gjennom året.

Ordningen gjelder kun driftstilskudd, og altså ikke tildeling av prosjektmidler. Hvis du skal søke om tilskudd til et kulturarrangement, en festival eller til et kunst-/kulturprosjekt, må du heller søke tilskudd til kulturprosjekter og -arrangementer, der søknadsfristen er 1 .september.

Til toppen