Vann og avløp til hytter

Innhold

Informasjon om vann og avløp til hytter.

Alle som bygger ut vann- og avløpsanlegg i hytteområder må sørge for at det blir mest mulig helhetlige løsninger. Dette betyr at ledningstraseer, dimensjoner, etc. må være slik at flest mulig hytter innen hvert område skal ha mulighet til å knytte seg til kommunalt VA-nett til lavest mulig kostnad. Det er kontroll med separate avløpsløsninger. 

Slik søker du

Det må sendes søknad til kommunen om vann og/eller avløp til hytte.
Søknad må sendes av fagkyndig person/firma (entreprenør eller rørlegger).

Veileder for utfylling av skjema

Søknaden sendes til

Plan og Byggesak, Postboks 2020, 3255 Larvik

Søk om vann og/eller avløp til hytte

Hva er lovlig?

Dersom det er lagt inn vann i hytta, må det være en godkjent avløpsløsning.

Innlagt vann i hytte

Alle former for rør, slanger, etc. som fører vann på innsiden av hyttevegg regnes som innlagt vann. Dette gjelder også vann fra sisterner, tanker, osv. Dersom du må bære vannet inn i hytta regnes dette ikke som innlagt vann.

Godkjent avløpsløsning

Det er 2 stk. hovedalternativer for godkjente avløpsløsninger.

Alternativ 1 – Tilknytning til kommunalt avløp

Avløpet føres i rør til kommunal avløpsledning og videre til renseanlegg. (Mange steder er det aktuelt for enkelthytter å knytte seg et privat ledningsanlegg som igjen er tilknyttet kommunal avløpsledning).

Alternativ 2 – Separat avløpsløsning

Tett tank for oppsamling av avløp fra toalett + infiltrasjonsanlegg for gråvann. (Gråvann = Vann fra vask, dusj, etc. men ikke fra toalett. Infiltrasjon = Gråvann ledes i rør til et område under bakken der det er egnede sandmasser som holder tilbake forurensningene).

Bestemmelser

Kommunestyret vedtok i møte 14. mars 2007 bestemmelser vedr. vann og avløp til hytter. De viktigste punktene er 1-5.

 1. Kommunens mål er å legge til rette for helhetlige vann- og avløpsløsninger i hyttefelt.
 2. a: Kommunen engasjerer seg i VA-utbygging til hyttefelt bare når det er aktuelt å legge avløpsledning i samme grøft som graves for å skifte kommunale vannledninger.
  b: Kommunen kan være veileder for å finne fram til fornuftige VA-løsninger til hyttefelt.
 3. Det legges inn nødvendige bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel for å sikre at privat VA-utbygging skjer på en helhetlig måte i hvert hyttefelt/område.
 4. Planer i rapport "Tilknytning av hytter til kommunalt VA-anlegg", fra Infratech AS datert 15.09.06 legges til grunn for helhetlige VA-løsninger i hyttefelt. Planene kan fravikes dersom andre planer bedre ivaretar helhetlige løsninger.
 5. Fram til kommuneplanens arealdel er vedtatt skal vann- og avløpsanlegg i hyttefelt i største mulig grad bygges ut i tråd med pkt. 4.
 6. Finansiering av kommunale avløpsledninger til hyttefelt legges fram i forbindelse med strategidokumentet hvert år.
 7. Tilknytningsgebyr for campingplasser beregnes som vist i vedlegg 11.
 8. Tilknytning av campingvogner til kommunalt ledningsnett tillates bare på steder der vogner er oppstilt på godkjent campingplass, der eier av campingplass er VA-abonnent og vannforbruk blir målt over vannmåler. Med tilknytning av campingvogner til kommunalt ledningsnett menes også tilknytning til privat ledningsnett som er tilknyttet kommunalt nett

Helhetlige løsninger

Bestemmelsene innebærer at VA-utbyggingen skal skje på en helhetlig måte. Det er ønskelig å unngå at små grupper innen hver hyttefelt bygger sitt VA-nett uten at det blir tilrettelagt for hele feltet. Eksempel på dette kan være at noen hytteeiere nærmest eksisterende kommunalt nett bygger sitt nett med for små dimensjoner til at bakenforliggende hytter kan bruke samme ledninger. Dette kan medføre at andre hytter i feltet får en dyrere løsning enn nødvendig eller at tiltaket blir for dyrt til å kunne gjennomføres.

Alle utbyggere av VA-anlegg får krav om å lage en helhetlig plan for hele hyttefeltet/området med tanke på dimensjoner og muligheter/rettigheter for andre hytteeiere til senere å koble seg på.

Det er ikke et krav at store hytteområder må bygge ut VA-anlegg på samme tid. Utbyggingen av ledningsnettet kan skje etappevis og enkelthytter kan knytte seg til etter hvert. Kravet er at ledningstraseer, dimensjoner, etc. må være slik at flest mulig hytter innen hvert område skal ha mulighet til å knytte seg til kommunalt VA-nett til lavest mulig kostnad.

Kart for hvert hytteområde

Det er utarbeidet hovedløsninger for større hytteområder i Brunlanes og noen i Tjølling. Kommunestyret har vedtatt at disse hovedløsningene skal legges til grunn for helhetlige VA-løsninger i hyttefelt. Planene kan fravikes dersom andre planer bedre ivaretar helhetlige løsninger.

Kontroll av avløp

Kommunen er kjent med at det finnes mange hytter som har avløpsanlegg som ikke holder mål etter dagens krav. Kommunen har en medarbeider som utelukkende kontrollerer separate avløpsanlegg for hytter og boliger. Det blir gitt pålegg om utbedringer dersom det avdekkes forhold i strid med gjeldende krav.

Veiledning fra kommunen

Kommunestyret har vedtatt at kommunen kan være veileder for å finne fram til fornuftige VA-løsninger til hyttefelt.

Kommunen ønsker at utbygging av vann- og avløpsanlegg i størst mulig grad blir organisert gjennom hyttevelforeninger eller andre sammenslutninger for hytteeiere. Kommunen vil veilede representanter for slike velforeninger eller sammenslutninger. Saksbehandlere i kommunen kan så langt det er mulig evt. også delta på informasjonsmøter som blir arrangert av de enkelte velforeninger eller sammenslutninger. 

Kommunal overtagelse

Noen utbyggere av vann- og avløpsanlegg ønsker at kommunen skal overta anlegget etter at utbyggingen er ferdig. På denne måten vil man kunne sikre drift og vedlikehold av anlegget uten spesielt engasjement fra hytteeierne i området. For avløpsanlegg som bygges av private for kommunal overtakelse, kan det gis fradrag for innbetaling av merverdiavgift. Det setter imidlertid relativt strenge krav til hva som kommunen kan overta.

Her er noen av de viktigste momentene vedr. kommunal overtagelse:

 • VA-anlegget må ha en teknisk standard som kreves for kommunale anlegg.
 • Atkomst til VA-anlegget (ledninger, kummer, pumpestasjoner, etc) må være mulig for større biler/maskiner.
 • Det må være tilknyttet minst 20 stk. hytter til VA-anlegget.

Drift og vedlikehold

Ansvar for drift og vedlikehold av privat felles vann- og avløpsanlegg må være avklart. Når flere hytteeiere eier et vann- og avløpsanlegg sammen må det foreligge en avtale om ansvar og plikter for drift og vedlikehold. Dette vil sikre at det ikke oppstår tvil om hvem som skal bekoste utbedringer ved for eksempel brudd, tiltettinger i rør, osv.
Avtaler om drift og vedlikehold må tinglyses på den enkelte eiendom. Ved eierskifte på hytter vil da avtalen automatisk bli overført til den nye eieren.

VA-anlegg på annen manns grunn

Dersom det skal føres VA-anlegg over annen manns grunn, må det lages avtale om dette. Slik avtale skal regulere rettigheter og plikter ved for eksempel oppgraving for reparasjoner eller fornyelse av anlegget.

Avtale om VA-anlegg på annen manns grunn må også tinglyses på de aktuelle eiendommene.

Kommunen som utbygger av VA-anlegg

Kommunestyret har vedtatt at kommunen bare skal delta i VA-utbygging i hyttefelt når det er aktuelt å legge avløpsledning i samme grøft som graves for å skifte kommunale vannledninger.

Til toppen