Utslipp i Bjønnesbekken

Et tett spillvannsrør førte til at urenset avløpsvann ble sluppet ut i Bjønnesbekken fredag 16.juli. Rørledningen er spylt opp, og ledningsnettet fungerer nå som det skal igjen. Vannprøver av badevannet på Bjønnesstranda viser at det er trygt å bade

I perioden forut har det pågått utslipp av urenset avløpsvann til Bjønnesbekken ved Fløyberget på Kaupang som følge av tett spillvannsrør i rørnettet ovenfor. Spillvannsrøret fører en blanding av avløpsvann og overvann. Vannet har kommet opp av en kum, fulgt ett grøfte ett kort stykke, før det har rent inn i ett overvannsrør som fører til bekken ovenfor Fløyberget på Kaupang. I overvannsledningen skal det normalt kun gå rent vann fra grøftene omkring.

Kummen som er kilden til utslippet ligger vanskelig tilgjengelig nedi en grøft mellom jernbanen og ett jorde. Det er usikkert når utslippet startet.

Strekningen fra utslippspunktet til sjøen har blitt påvirket. Utslippet er merkbart i form av grått vann, slimdannelse og lukt. Utslippet kan også ha påvirket livet i bekken.

Rørledningen ble spylt umiddelbart etter at teknisk drift fikk kjennskap til problemet, altså samme kveld. Under spyling og rengjøring sent på kvelden 16. juli ble det fjernet betydelige mengder fremmedelementer så som håndklær, industripapir, bleier mv fra rørledningen. Altså er proppen forårsaket av elementer som ikke skal være i rørnettet.

Pumpestasjonen på Huseby er kontrollert og funnet i orden. Pumpestasjonen har ingen sammenheng med utslippet, men er kontrollert i henhold til rutine.

Det tas jevnlig vannprøver av badevannet på Bjønnesstranda, og disse har ikke gitt noen utslag. Det er med andre ord trygt å bade på stranda.

De kommunale avløpsledningene har en samlet lengde som tilsvarer avstanden i luftlinje mellom Larvik og Hamburg. Deler av ledningsnettet blir spylt med jevne mellomrom for å forebygge tilstopping. Fokus er på steder der det erfaringsmessig har lett for å tette seg, og det får konsekvenser for mange innbyggere. Øvrig rørnett blir spylt område for område med noen års mellomrom hver gang.

Tilstopping kan likevel skje fordi f.eks. fremmedlegemer kommer inn i ledningene slik som i dette tilfellet. I slike tilfeller hjelper det dessverre ikke at kommunen har en periodisk spyling fordi proppen dannes på kort tid, og det er lite sannsynlig at tidspunktet for spyling klaffer med tidspunktet for at en propp oppstår som følge av fremmedelementer i rørledningen.

Der det er tett bebyggelse vil vi normalt oppdage en tett rørledning raskt, men ute i terrenget i landlige strøk vil det kunne gå lengre tid før noen oppdager hendelser som dette.

Rørledningen er nå i normal drift, og det er ikke lenger utslipp til bekken.

Kommunen vil raskt evaluere hendelsen og vurdere ulike tiltak som kan redusere sannsynligheten for gjentakelse.

Publikum kan sende melding om kommunaltekniske forhold via Varsle om feil på kommunens hjemmesider.

Til toppen