Stenger Helgeroveien i Stavern fra 31. august

Innhold

I forbindelse med oppgraderingen av vann- og avløpsanlegget i Stavern, vil Helgeroveien i Stavern bli stengt fra 31. august til 25. september. Omkjøring vil bli skiltet.

Figuren under viser strekningen hvor veien stenges samt omkjøringsveien som kan benyttes. Omkjøringsveien vil bli skiltet. På grunn av økt trafikk på omkjøringsveiene, vil det på flere strekninger bli forbudt å parkere i denne perioden. Det oppfordres til å følge godt med på skiltingen.

Helgeroaveien Stengt September 2020 Web

Omkjøring

Omkjøringsveien går via Knappliveien, Torsrødveien, Steingårdveien, Rådhusgaten, Norstrøms vei og Brunla Allé/ Johan Ohlsens gate

Området foran kirken/torget/Tollbodgaten (markert i grønt på figuren over) vil tidvis være stengt, men stort sett vil det være fremkommelig i her.

Tungtransport

Tungtransport som skal forbi Stavern anmodes om å bruke omkjøringsveien som er vist på bildet under.  Denne omkjøringen vil også være skiltet.

Skiltplan September 2020 Web

Arbeid gjennom perioden

Det bestrebes å utføre arbeidene så raskt og effektivt som mulig, og veien (og eventuelt tidlig ferdigstilte deler av veien) vil gjenåpnes så snart det lar seg gjøre.

I stengningsperioden vil alle tilgjengelige ressurser i prosjektet settes inn på arbeidene forbundet med Helgeroveien. Arbeider med vann- og avløpsanlegget andre steder i Stavern sentrum vil da bli stanset midlertidig. Anleggsområder hvor det i perioden ikke arbeides, vil tilrettelegges på best mulig måte for sikker og effektiv ferdsel for publikum.

Stenging av Helgeroveien på denne måten er vurdert som det beste alternativet for å få utført nødvendig oppgradering av vann- og avløpsanlegget i dette området, med hensyn på blant annet trafikkavvikling, trafikksikkerhet, opprettholdelse av vannforsyning, tilbakeføring/ istandsetting av fylkesveien og logistikk/ varelevering forbundet med lokalt næringsliv og institusjoner.

Ved endt periode vil VA-anlegget langs- og i Helgeroveien mellom Knappliveien og Tollbodgaten, med blant annet 7 krysninger av veien være ferdigstilt. Berørt vei og fortau vil være oppusset og nyasfaltert.

Kontakt

Om prosjektet

Anleggsnavn:  Stavern torg – Rådhusgaten VA

Byggherre:      Larvik kommune

Startdato:       September 2019

Planlagt sluttdato: 30.april 2021.

 

Til toppen