Kontrollert utslipp av spillvann i Lågen

Innhold

I forbindelse med et vann- og avløpsprosjekt, vil det slippes ut spillvann i Lågen fra mandag 22.mai til onsdag 24.mai.

Det er lagt en ny overføringsledning for avløp fra Faret pumpestasjon og under Numedalslågen. 

Omkobling fra gammel til ny overføringsledning skjer mandag 22/5 og vi planlegger for at arbeidet varer ut arbeidsdagen onsdag 24/5. Mengden spillvann er for stor til å benytte sugebiler, og spillvannet vil i denne perioden derfor slippes ut i Numedalslågen (se vedlagt kart for utslippspunkt).

Vi har gjort risikoanalyser som konkluderer med at utslippet er forsvarlig med tanke på omgivelser og miljø. Statsforvalteren er varslet og har fått oversendt analysene.

Vannføringen i Lågen er stor - ca 26 mill m³/døgn (dvs ca. 18000 m³/minutt). Mengde utslipp er estimert til ca 2800 m³/døgn. Det betyr at spillvannet raskt blir fortynnet, både som følge av mengden vann og hastigheten på vannet. Tidspunktet for omkoblingen er derfor gunstig.

SCR 20230516 Jpfn
Utslippet skjer ved Faret pumpestasjon
Til toppen