Har du stusset hekken før skolestart?

Skolen er i gang igjen og vi ber alle huseiere om å klippe hekken. Det er grunneiers ansvar å sørge for god sikt og framkommelighet.

Hekker og busker vokser nå for fullt, men alle er dessverre ikke like flinke å klippe sin egen beplantning når den vokser ut i veien, fortauet eller gangveien. Dette medfører økt risiko for trafikkulykker. Spesielt er de myke trafikantene utsatte når busker og hekker er til hinder for fri sikt. Det nærmer seg skolestart for barn/ungdom og Vei- og trafikkavdelingen i kommunen ber alle huseiere gjøre en innsats.

Hekker, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr. Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stanse for enhver påregnelig fare eller hindring. For å kunne oppfylle dette funksjonskravet må Larvik kommune gjøre tiltak.

I første omgang vil vi innlede en dialog med grunneierne og forsøke å få de til å klippe/fjerne busker, hekker osv. slik at gater og fortau blir trygge for gående og syklende. Det er selv opptil grunneier/bruker av eiendom å holde eiendommen i forholdsmessig stand, slik at busker/hekker/trær ikke er til ulempe for naboer.

Er det ikke mulig å få grunneier til å gjøre tiltak, kan kommunen som nabo kreve beplantningen klippet til eiendomsgrense. Dersom grunneier nekter å gjøre noe med trafikkfarlige hekker og busker, kan kommunen i ytterste konsekvens selv gjøre dette på grunneiers regning.

Til toppen