Grunnundersøkelser på Holmejordet

Innhold

I juli vil vi gjennomføre grunnundersøkelser på Holmejordet. Bakgrunnen er utfordringer med Holmejordetbekken mellom Stavernsveien og Støperiveien. 

Holmejordet Med Markering Web

Larvik kommune skal i starten av juli gjennomføre grunnundersøkelser i området langs Holmejordetbekken mellom Stavernsveien og Støperiveien. Grunnundersøkelsene innebærer prøveboringer med beltegående borerigg som etterlater svært lite spor etter seg. Der det er planlagt prøveboringer på privat grunn vil kommunen ta kontakt med grunneier før gjennomføring.

Bakgrunnen for grunnundersøkelsene er at Larvik kommune har en pågående utredning av bekkeløpet. Det er kjent at det ved mye regn blir stående vann oppstrøms Stavernsveien og Gamle Stavernsvei. I tillegg har bekkens vannføring ført til noe erosjon like oppstrøms Støperiveien.

Skal vurdere tiltak

Før det gjøres tiltak for å øke vanngjennomstrømningen i rørene under Gamle Stavernsvei og Stavernsveien, gjør Larvik kommune en grundig vurdering av bekkeløpet fra Lillejordet til bekkens utløp i sjøen. Det gjennomføres en utredning av hva konsekvensene blir av større vannføring i bekken, om det er flaskehalser i bekkeløpet som må utbedres og om det må gjøres stedvise tiltak mot erosjon. I tillegg skal det sikres at områdestabiliteten og lokal stabilitet opprettholdes, i lys av at Holmejordet er en kjent kvikkleiresone. Grunnundersøkelsene gjøres for å få et godt grunnlag for disse vurderingene.

Utredning og detaljprosjektering av tiltak i bekkeløpet gjøres sommeren og høsten 2021. Det vil ikke bli gjort fysiske tiltak i bekkeløpet før konklusjonen av utredning og prosjektering er klar.

Mer informasjon legges ut senere i prosessen.

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller innspill kan du ta kontakt med prosjektleder Vegard Busk på e-post vegard.busk@larvik.kommune.no.

 

Til toppen