Skolestart og overgang

Innhold

Informasjon om skolestart for 1. og 8. trinn.

Før skolestart 1. trinn og 8. trinn

13. januar 2023 sendes brev til foresatte med barn som skal starte i 1. trinn og 8. trinn. Du får informasjon om hvilken skole barnet ditt har fått skoleplass i.
Elever som går i 7. trinn i 1 - 10 skoler fortsetter i 8. trinn på samme skole.

Fritt skolevalg

Larvik kommune har fritt skolevalg for elever som skal begynne i 1. og 8. trinn. Jf. vedtatt "Kriterier for fritt skolevalg".   
Ønsker du skoleplass på en annen skole enn den tildelte kan du søke om dette.
Søknadsfristen er 15. februar.

Velger du en annen skole kan skolen avvise søknaden hvis dette medfører at ekstra klasser må opprettes.
Velger du en annen skole enn nærskolen, må du selv sørge for å betale skysskostnadene. Elever som har skyssrettigheter til nærskolen vil beholde skyssrettighetene så lenge det ikke medfører ekstra skysskostnader for kommunen. Dette gjelder ved skolestart og alle kommende år i grunnskolen. 

Kriterier for fritt skolevalg Søknad om skoleplass på en annen skole Takker nei til skoleplass i Larvikskolen Rett til skoleskyss

Skolefritidsordningen (SFO)

Ønsker dere SFO plass, må dere søke om dette.
Det kan søkes om SFO-plass gjennom hele året, men hovedopptaket for nye førsteklassinger er satt til 10. april.

Søk om plass i skolefritidsordningen (SFO)

Ny i kommunen etter 1. januar

Har dere flyttet til kommunen etter 1. januar må dere søke om skoleplass.

Søk om skoleplass

Det første møtet med skolen

Dere får et oppstartbrev fra skolen hvor du finner informasjon om:

  • Når det er besøksdag
  • Når det er første skoledag
  • Når det er første foreldresamtale
  • Når det er første foreldremøte

Vi oppfordrer alle til å se på skolenes nettsider for å finne ytterligere informasjon.

Besøksdag

Alle 1. klassinger vil bli invitert til en besøksdag på skolen sin i løpet av mai/juni.
Denne dagen vil elevene møte kontaktlærer, medelever og bli litt kjent med hverandre og klasserommet.
Foreldrene vil bli invitert på et informasjonsmøte med rektor, SFO-leder og helsesykepleier under besøksdagen. Her vil dere bli bedre kjent med skolen deres.
Nærmere invitasjon kommer i begynnelsen av mai.
På besøksdagen vil skolens elevguider vise de nye elevene og foreldre rundt og fortelle om skolen.

Første skoledag

Dette er en viktig dag for små og store. Skolen heiser flagget, og foreldre og barn møter forventningsfulle opp til en felles start.
Dato for skolestarten vil variere litt fra år til år, men sjekk ferie og fridager (skoleruta). Skolene i Larvik starter til ulike tidspunkt på dagen, se egen annonse i Østlands-Posten i august.

Rektor hilser velkommen første skoledag.

Det første møtet med SFO

SFO-året starter opp første virkedag i august. Det er mulighet for å starte opp underveis i skoleåret.

Ved oppstart i august fyller foresatte ut digitalt skjema for at barnet skal kunne benytte plassen dagene før skolestart.

Hver tilvenning i SFO er forskjellig. Barnet må følges av foresatte første dag på SFO. Vi samarbeider med foresatte slik at barnet skal få en god start. Det er derfor viktig at vi får den informasjonen vi trenger for å få til dette. Det er viktig at du som forelder også blir trygg på SFO, at du kan levere barnet og med sikkerhet vite at det er noen som møter barnets behov.

Du som forelder kjenner barnet best, og velger om du ønsker å bli der sammen med barnet deler av den første dagen.

Overgang til ungdomsskolen

Januar /Februar

I Larvik har vi en ordning med fritt skolevalg i 8. trinn, med noen begrensninger. Hvis du velger nærskolen din trenger du ikke søke. 
Du finner mer informasjon på Skolestart

I løpet av januar vil alle foreldre til barn som skal begynne på 8. trinn motta brev om skoleplass.

Mars /April

Elevene på 7. trinn vil få utdelt informasjon om valg av tilvalgsfag/valgfag. Skjemaene leveres kontaktlærer på barneskolen innen 10. april.

Mai / Juni

Ungdomsskolene arrangerer en besøksdag for 7. trinns elever i juni. I slutten av juni arrangerer skolene avslutning av 7 års skolegang. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til denne festkvelden.
Foreldre vil få en telefon fra kontaktlærer på ungdomsskolen første uken etter skolestart i august.

Overgang til videregående

8. – 10. trinn

Rådgiver/lærer for utdanningsvalg informerer elevene om videregående skoles struktur og studieretninger.

9. trinn

Besøksdager på videregående skole.
Rett kursvalg: elevene velger to utdanningsvalg, 2 dager.

10. trinn - Høst

Besøksdag på videregående skole, 1 dag.
Informasjonsmøte på videregående skole for foreldre og elev.
Enkeltelever med ønske om besøk på videregående skole.
Besøk på videregående skole utenfor kommunen – koordineres av rådgiver på ungdomstrinnet.
Møte med foreldre/elev/rådgiver før valg til videregående.

10. trinn - Vår

Alle elever får MinID i løpet av januar, denne brukes i søkeprosessen.
Samarbeidsmøter mellom foreldre/ungdomsskole/videregående skole/PPT i kommunen og fylket for elever med spesialpedagogiske behov.
Elever med spesialpedagogiske behov søker videregående innen 1.2. eller 1.3 avhengig av paragraf de søkes inn på.
Elever søker videregående skole innen 1.3. 
Søkingen foregår på skolen i samarbeid med rådgiver.
Melding om videregående skole primo juli. 
NB! Elevene må bekrefte i løpet av 8 dager!

10. trinn - informasjon fra NAV

Representanter fra NAV besøker alle på 10. trinn i august/september og i januar/februar.
Representanter fra NAV deltar på foreldremøtene for 10. trinn på THVGS i september/oktober/november.
Hensikten er å informere og realitets orientere elever og foreldre om arbeidsmarkedets behov, konsekvenser av å ikke gjennomføre videregående skole og konsekvenser av arbeidsledighet. Man ønsker også å oppnå refleksjon og større bevissthet rundt yrkesvalg.

Høst 1. trinn videregående

Rådgiver følger opp elevene. 

Til toppen