Kompetansepluss

Innhold

Kompetansepluss er en ordning som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetansepluss er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Kompetansepluss administreres av Kompetanse Norge, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og gjennomføres i et samarbeid mellom bedrift og godkjent opplæringsleverandør.

Hvorfor Kompetansepluss

 • Arbeidslivet endrer seg raskt. For å håndtere omstillingene må folk få utvikle kompetansen sin samtidig som de er i jobb.
 • De som står utenfor arbeidslivet vil styrke sine muligheter for å delta i arbeids- og samfunnsliv.
 • Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil, bedre rapportering og mer motiverte og selvgående ansatte
 • Opplæring har gitt en bedre forståelse av instrukser og rutiner og smidigere drift og bedre kundeservice
 • Flere blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er primært mennesker med lav formell utdanning. En søknad til Kompetansepluss arbeid skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder, minst én opplæringsmottaker (etterspørrerbedrift), og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon.

Formålet er å bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mester krav og omstilling i arbeidslivet.

Opplæringen

Opplæringen skal omfatte minst en av ferdighetene grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlige og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk.

Med norskopplæring menes opplæring for deltakere med norsk som andrespråk. Med opplæring i grunnleggende lese-, skrive- og muntlige ferdigheter menes opplæring for andre deltakere som har behov for opplæring innenfor disse områdene. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Opplæringen skal være praksisnær. Det vil si at innholdet skal være knyttet til deltakernes bransje, at opplæringen er forankret på deltakernes faktiske arbeidsplass, og at opplæring skjer i sammenheng med og i tilknytning til deltakernes faktiske arbeidsoppgaver.
Opplæringen skal være organisert som gruppeundervisning.

Kurs

Det kan gis tilskudd til opplæring i grunnleggende:

 • Lesing/skriving
 • Regning
 • Digitale ferdigheter
 • Muntlige ferdigheter
 • norsk eller samisk

Ett kurs kan ikke kombinere moduler i opplæring i norsk eller samisk med opplæring i lesing/skriving eller muntlige ferdigheter.

Kursmoduler

Antall timer 30 40 50 80 100 150
Lesing/skriving - X X X X X
Regning - X X X - -
Digitale ferdigheter X X X - - -
Muntlige ferdigheter X X X - - -
Norsk eller samisk - - X - X X

Hva er nytt i utlysningen for 2021?

 • Kursdeltakere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning/ lite formell utdanning prioriteres.
 • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer lesing/skriving med regneferdigheter prioritert.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter er 7. desember 2021.
Ta kontakt med oss for mer informasjon eller om din virksomhet/bedrift ønsker å søke om midler!

Kontaktinformasjon

Ingeborg Kulseng
Avdelingsleder Voksenopplæring
T: 982 53 299
E: ingeborg.kulseng@larvik.kommune.no

Stine Søiland
Markeds- og webansvarlig
T: 452 21 125
E: stine.soiland@larvik.kommune.no

Til toppen