FlexID

Innhold

Flexid har et sterkt ressursperspektiv og har til hensikt å oppmuntre ungdommene til å se mulighetene snarere enn begrensningene i sin situasjon, med fokus på identitet, ferdigheter, ressurser og utfordringer.

 Navnet henspeiler på det å ha en fleksibel identitet.

Hvem kan få denne tjenesten?

Ungdom som lever med/mellom flere kulturer, med forventninger, krav og spørsmål fra begge sider.

Tjenestens innhold

Flexid går over to skoleår, med overnattingstur (separat for jenter og gutter) og tre dagssamlinger hvert år.

Temaprogresjonen er som følger

1. år

 • Identitet – film, sirkeloppgave
 • Identitet - Third culture child
 • Du – ressurs og brobygger
 • Flytteprosessen
 • Fordommer og rasisme
 • Jenter og gutter 1

2. år

 • Egen historie
 • Typisk norsk
 • Språk og konflikter
 • Stor og liten sak
 • Konfliktløsning
 • Jenter og gutter 2

Kursbevis

For hver gjennomført kursrekke gis det et kursbevis. Dette viser hvilke temaer og hvilket omfang kursene har. Kursbeviset kan legges ved jobbsøknader og kan åpne for muligheter i arbeidssammenheng.

Lederkurs for ungdom

Deltakere som har gjennomført begge kursrekkene, får tilbud om å delta på lederkurs og bli brukt som hjelpeleder ved senere kurssamlinger. Hjelpelederrollen innebærer blant annet å ha et sosialt ansvar for at ingen føler seg utenfor, at alle skal delta i undervisningen med gruppearbeid og rollespill, samt noe tolking når det er nødvendig.

Lederkurset gir

 • En innføring i rollen som leder.
 • En dypere gjennomgang av temaene i Flexidkurset.
 • Presentasjonsteknikk/framføring.
 • Innføring i sosial ferdighetstrening og reflekson i forhold til moralske dilemmaer gjennom rollespill av egne erfaringer i hverdagslivet.
 • Praksis som hjelpeledere på kurssamlinger.
 • Muligheter for deltakelse som ledere på relevante eksterne kurs/samlinger.
 • Attest for gjennomført kurs og praksis som leder.

Målsetting

 • Være et forebyggende tiltak for å motvirke sårbarhet mot psykiske problemer, konflikter i hjem og samfunn, og gjengdannelse som følge av mangelfull integrering og opplevelse av rotløshet og mangelfull tilhørighet.
 • Gi de enkelte deltakerne økt bevissthet om egen identitet, ressurser, muligheter og valg i møte med utfordringene de møter.
 • Å bevisstgjøre og gi trygghet på flerkulturell identitet, personlige ressurser og kompetansen som det å vokse opp med flere kulturer gir.
 • Bevisstgjøre de utfordringer som det å være minoritet kan gi, og gi trygghet på å møte og takle disse.
 • Bevisstgjøre og skape forståelse for hva som skjer når familien bytter land.
 • Bidra til økt forståelse for foreldrenes situasjon.
 • Bevisstgjøre mulighetene som "brobyggere."
 • Konfliktløsning.
 • Styrke selvbilde og gi verktøy og strategier til å møte og mestre hverdagen.

Kontakt

 • Heidi Reif Fagkonsulent
 • Kjell Østby Fagkonsulent
 • Larvik læringssenter Sachnowitz vei, 3257 LARVIK
Til toppen