Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Innhold

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettj

Når gjennomføres undersøkelsen.

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn. Gjennomføringsperioden for høstsemesteret er 1. oktober til 31. desember.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring av undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det. Både på våren og høsten er det frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om dem. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene som behandles i Elevundersøkelsen, blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk. Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen på vegne av  utdanningsdirektoratet og må følge samme regelverk om personopplysninger. Conexus drifter portal for bestilling, innhenting og visning av resultater fra Elevundersøkelsen, herunder grunnlagsdata. Portalen krever pålogging. Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart.

Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen. I svært få tilfeller kan det likevel være en teoretisk mulighet for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva (indirekte identifisering), for eksempel ved små skoler der noen har bakgrunnskunnskap om de som har svart. Derfor har vi svært strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsene - det gjelder for skolene, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Det er lagt inn egne regler (prikkeregler) for å skjule resultater og dermed redusere faren for at noen indirekte kan gjenkjenne hvem som har svart hva.

Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar.
I de tilfeller vi gir ut data til forskere, må de følge Utdanningsdirektoratets regler for behandling av data og taushetsplikt, og de må skrive under på en taushetserklæring.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til friskoleloven § 2-3.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt skolen. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser.

Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no.

Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet.
Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordankan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:

Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no
Internett: www.udir.no

Til elevene

Elevundersøkelsen - les dette før du svarer (5. – 10.trinn)

Hvorfor bør du svare på Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen du går på bedre. Svarene fra Elevundersøkelsen kan også blir brukt av forskere. Vi viser også noen resultater fra undersøkelsen på nettsiden «Skoleporten».

Skolene følger bla. opp Elevundersøkelsen ved at: 

 • Klassene/trinnene analyserer resultatene og utarbeider tiltak på bakgrunn av disse.
 • Elevrådet/skolemiljøutvalget/SU får resultatene til gjennomgang og drøfting.
 • Skolen justerer sin praksis og overordnede planer.

Tema og spørsmål 

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

 • Trivsel
 • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
 • Hjem-skole-samarbeid
 • Støtte fra lærer
 • Vurdering for læring
 • Medvirkning
 • Regler på skolen
 • Trygt miljø
 • Rådgiving

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?

Det er frivillig for deg å svare på Elevundersøkelsen. Du kan starte undersøkelsen og hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Vi tar godt vare på svarene dine

Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Derfor får vi ikke vite hva du har svart på spørsmålene. Skolene, skoleeier og Staten får se det totale resultatet på undersøkelsen, men vi gir aldri ut svarene dine til andre hvis det er mulig å kjenne igjen svarene dine. Det er vi i Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen blir lagret og blir brukt på riktig måte.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren din eller andre som jobber på skolen din. Du kan også gå inn på denne nettsiden: www.udir.no/undersokelser.

Til toppen