Larvikskolen lanserer ny leseplan for 5.-7. trinn.

Økt kvalitet i lese- og skriveopplæringen er et satsningsområde for Larvikskolen. Den nye leseplanen skal sikre en helhetlig og systematisk leseopplæring for elevene våre.

 

Leseplanen har som hovedmål å sikre en helhetlig og systematisk leseopplæring for elevene våre. I tillegg skal leseplanen være et verktøy for lærerne og et styringsverktøy for skoleledelsen.

Implementering av planen på skolene er skoleledelsens ansvar, og progresjon i utviklingsarbeidet følges opp av skoleeier. Den enkelte lærer i Larvikskolen er forpliktet til å følge planen.

Leseplanen 5. til 7. trinn for bygger på Leseplanen 1. til 4. trinn og begge planene er godt forankret i "Kvalitet i Larvikskolen" og overordnet del av ny læreplan.

I Larvikskolen er alle leselærere og språklige rollemodeller med ansvar for å lede gode læringsprosesser. Planen legger til rette for at den forskningsbaserte kunnskapen i større grad blir anvendt gjennom metodene som er skissert. Med god forankring i overordnet del av ny læreplan skal det arbeides tverrfaglig og i dybden for å skape forståelse og refleksjon hos elevene.

Prosjektgruppen som har utarbeidet planen har vært ledet av teamleder på Jordet skole Merethe S. Vestnes.  

PROSJEKTGRUPPPEN BAK LESEPLANEN: Fra venstre: Lillian Bund Mathisen (Lærer Østre Halsen skole), Julie Nyegaard Hauger (PP- rådgiver ), Are Kongshaug-Grønlund (PP- rådgiver), Lise-Merete Eftedal (TPO-koordinator Fagerli skole ), Hanne Hellenes.(kvalitetsrådgiver), Merethe S. Vestnes (teamleder, Jordet skole),
Til toppen