Vil du bli meddommer?

Innhold

Vil du bidra til et viktig samfunnsoppdrag? Da bør du søke om å bli meddommer i perioden 2025 til 2028.

Vi mangler 15 mannlige meddommere! Derfor utvider vi søknadsfristen til onsdag 10. april.

Sjekk om du oppfyller kravene for å bli meddommere under og søk her:

Søk om å bli meddommer

Kommunestyret vil etter planen velge meddommere 15. mai, og liste over de som er innstilt som meddommere vil ligge ute på Larvik kommunes hjemmeside for innsyn 14 dager i forkant av kommunestyremøtet.

Hva er en meddommer og hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til fire ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer i Larvik tingrett eller Agder lagmannsrett betyr at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. 

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

Personer som velges enten til meddommere til tingretten eller meddommere til lagmannsretten kan også velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmenn.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges som meddommer i Larvik kommune. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Larvik kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene
  • du har plettfri vandel
  • du kan blant annet ikke jobbe i politiet, kriminalomsorgen, domstolene, Justisdepartementet, påtalemyndigheten, Politihøgskolen eller Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (tidligere Fengselsskolen)
  • heller ikke studenter ved Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (tidligere Fengselsskolen) kan bli meddommere
  • du kan ikke være praktiserende advokat eller advokatfullmektig
  • du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • du må være personlig egnet til oppgaven (må kunne følge forhandlingene i retten, forstå de problemstillinger saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for ditt syn)

Personer som er døve eller blinde, sterkt syns- eller hørselssvekket eller ute av stand til å gjøre seg forstått, kan heller ikke være meddommere.

Er du allerede meddommer?

Er du meddommer i dag og ønsker å fortsette som meddommer? Da må du velges på nytt, fyll inn søknadsskjema.

Ønsker å gi deg når denne perioden utløper? Logg inn i søknadsskjemaet og registrer at du ikke ønsker gjenvalg innen 7. april.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe? Ta kontakt med Linda-Johanne Marken Strøm på e-post lindajohanne.marken.strom@larvik.kommune.no eller Servicetorget.

Til toppen