Møte i planutvalget tirsdag 15. november

Følg planutvalget direkte på Larvik kommuneTV fra kl. 13.00.

Møtet holdes i Romberggata 4, møterom Brunlanes.

Planutvalget direkte

Befaring

  • 09.00 Frammøte Romberggata 4
  • 09.15 Lyngveien 11
  • 09.30 Vindlyveien 3B
  • 10.30 Østsideveien 759
  • 10.50 Sognsveien gbnr. 32/133 (v. Sognsveien 61. Klage behandles neste møte)
  • 11.00 Svarstadtunet 15 (plansak)
  • 11.20 Krokenveien 80 (se på solcelleanlegg hos K.O. Omholt)
  • 13.00 Møtet starter

Saksliste

206/22 Referatsaker

207/22 Førstegangsbehandling: Detaljert reguleringsplan for Svarstadtunet 15

208/22 Førstegangsbehandling: Reguleringsplan for Ødegården fritidsbebyggelse

209/22 Eventuelt

210/22 Referatsaker

211/22 Behandling av klage: Avslag på fradeling etter jordloven

212/22 Behandling av klage: Terrasse/veranda til fritidsbolig – dispensasjon fra byggeforbudet og arealformålet. Hyttesone C 231, Rakke 

213/22 Behandling av klage: Avslag på søknad om dispensasjon fra LNF for oppretting av grunneiendom. Østsideveien 759

214/22 Behandling av klage: Avslag på dispensasjonssøknad fra arealformål friområde – arealoverføring. Lyngveien 11

215/22 Behandling av klage: Avslag på dispensasjon for plasseringen av innendørs skytebane og parkering. Tveidalsveien 236 

216/22 Behandling av klage: Avslag på søknad om dispensasjon fra LNF for oppretting av grunneiendom. Vindlyveien 3B

217/22 Behandling av klage: Pumpestasjon med overbygg, parkeringsplass og nødoverløpsledning. Svinevika

218/22 Behandling av klage: Avslag på dispensasjon – oppføring av brygge. Eikenesveien 186

219/22 Behandling av klage: Vedtak om pålegg om tilbakeføring og tvangsmulkt – ulovlighetsoppfølging. Loppemarked ved Ryes gate 25

220/22 Behandling av klage: Riving av eksisterende bolig – oppføre to stykk eneboliger med tilhørende sekundærleiligheter. Øvre Fritzøegate 37

221/22 Førstegangsbehandling: Dispensasjon fra LNF-formål til boligformål for oppføring av enebolig. Lindsverkveien

222/22 Delegasjonssaker i perioden

223/22 Eventuelt 

224/22 Planinitiativ: Rammer for oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av Ødegården havn i Viksfjord

Til toppen