Møte i kommunestyret 14. oktober

Innhold

Møtet holdes i Sliperiet, Hammergata, fra klokken 16.00. Larvik kommuneTV sender direkte.

Larvik KommuneTV

Saker til behandling

128/20 Godkjenning av møteprotokoll
129/20 Innbyggerinitiativ: Gjenåpning av Varden barnehage
130/20 Varden Barnehage - henvendelse om ervervelse - ref sak KST-117/20
131/20 Bedring av situasjonen rundt barnehagedekning i Larvik kommune - ref sak KST122/20
132/20 Flagging på kommunale flaggstenger
133/20 Jernbanen må være underlagt nasjonal folkevalgt kontroll
134/20 Risøyakanal bevilgning
135/20 Brukerstyrt personlig assistanse - oppfølging av verbalforslag
136/20 Eiendomsstrategi for Larvik kommune
137/20 Selskap for driftsuavhengige eiendommer
138/20 Regulering av flomsikringsmolo foran Farris Bad og Fritzøe Brygge, gbnr.
3020/1931 mfl. Sluttbehandling.
139/20 Reguleringsendring for del av Torstvedt syd, planID 201014. Sluttbehandling.
140/20 Organisering og videreføring av vannområde Horten-Larvik - avklaring av vedtak
141/20 Indre havn - status kaidekker og veien videre
142/20 Avhending av andel av Prinsegarasjen - ber om fullmakt
143/20 Håndtering av slam fra avløpsrenseanlegg.

Saksliste og dokumenter finner du her

Til toppen