Møte i kommunestyret 11.desember 2019

Kommunestyret i Larvik holder møte onsdag 11. desember kl. 09.00 på Sliperiet, Hammergata 15. Larvik KommuneTV sender direkte.

Følg kommunestyret live (Larvik kommuneTV) Saksliste og dokumenter
 • 224/19 Godkjenning av møteprotokoll
 • 225/19 COLAB - evaluering og videreføring
 • 226/19 Kommunale barnehager vedtekter - 2019
 • 227/19 Rullering av barnehagebruksplan
 • 228/19 Finansering av stilling som migrasjonsrådgiver
 • 229/19 Utvikling av institusjonsplasser, Larvik Helsehus, Helsekvartalet og boliger med heldøgns bemanning.
 • 230/19 Prioriteringsliste for etablering av fortau og gang- og sykkelveier langs kommunale veier
 • 231/19 Overføring av eiendommen 5001/188 "Losen" samt del av tilhørende eiendom 5001/798 fra Larvik havn til Larvik kommune
 • 232/19 Utsettelse av overtagelse av drift av gjestehavner
 • 233/19 Deltagelse i Birkelandinitiativet
 • 234/19 Detaljert reguleringsplan for Brunvall gård, gbnr 4118/1 - Sluttbehandling
 • 235/19 Detaljert reguleringsplan for boligområde Søndersrød B32, gbnr. 4093/192. Sluttbehandling.
 • 236/19 Detaljert reguleringsplan for Kverken, gbnr 2008/16 m.fl. Sluttbehandling
 • 237/19 Gea Norvegica Geopark IKS - Selskapsavtale
 • 238/19 Sør-Øst 110 IKS - Selskapsavtale
 • 239/19 IKA Kongsberg IKS - Selskapsavtale
 • 240/19 Områdeplan Tenvik - Videre organisering og fremdrift av planarbeid
 • 241/19 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2032 - Avklaring av prinsipper og kriterier for innspill til småbåthavner, ref. FSK sak 127/19
 • 242/19 Folkevalgtes godtgjøring, krav om lokal forskrift
 • 243/19 Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2020 - 2023
 • 244/19 Kulturhuset Bølgen - 3. kvartalsrapport 2019
 • 245/19 Kulturhuset Bølgen - Budsjett og strategiplaner 2020
 • 246/19 Larvik havn KF - 3. kvartalsrapport 2019
 • 247/19 Larvik havn - budsjett og økonimiplan 2020 - 2023
 • 248/19 Primæroppgavefondet - 3. kvartalsrapport 2019
 • 249/19 Strategidokument 2020 - 2023
 • 250/19 Valg - Eldrerådet
 • 251/19 Valg - innvandrerråd
 • 252/19 Valg - Råd for funksjonshemmede
 • 253/19 Valg - styret for primæroppgavefondet
 • 254/19 Valg - Havnestyre
 • 255/19 Valg - styret for Kulturhuset Bølgen
 • 256/19 Valg - øvrige valg (stiftelser etc.) 2020 - 2023
 • 257/19 Interpellasjon 11.12.2019 - Jernbanestasjonsbygningen
 • 258/19 Interpellasjon 11.12.2019 - Incentiver for elbil
 • 259/19 Innmeldt spørsmål 16.10.2019 - Fysisk aktivitet i grunnskolen
 • 260/19 Innmeldt spørsmål 16.10.2019 - Istandsetting av riggplasser etter E18 og dobbeltsporutbygging
 • 261/19 Innmeldt spørsmål 16.10.2019 - Praktisering av gjeldende regelverk og planverk for campingplasser
 • 262/19 Innmeldt spørsmål 16.10.2019 - Status etablering av biogassfyllestasjon
 • 263/19 Innmeldt spørsmål 16.10.2019 - Status og resultater av mobilitetsplan for Fagerli skole og familiesenter
 • 264/19 Innmeldt spørsmål 16.10.2019 - Status plan for utskifting til 80 % fossilfrie kjøretøyer
 • 265/19 Innmeldt spørsmål 11.12.2019 - Gang- og sykkelvei Hem - Sandtra
 • 266/19 Meldinger 11.12.2019

Til toppen