Møte i kommunestyret 11. november 2020

Innhold

11. november er det møte i kommunestyret. Møtet avholdes digitalt fra klokken 17.00. Larvik kommuneTV sender direkte.

Følg kommunestyret live Saksliste og dokumenter

Saker til behandling

 • 149/20 Godkjenning av møteprotokoll
 • 150/20 Høring: NOU 2020:6 Frie og hemmelige valg - ny valglov
 • 151/20 Vestfoldmuseene IKS - Ny selskapsavtale og finansieringsmodell
 • 152/20 Dolvenhøgda omsorgsboliger avbestilling
 • 153/20 Planinitiativ. Spørsmål om oppstart av reguleringsplanarbeid for boligprosjektet Lestentunet, del av gbnr 1090/2, ved Kjerringvik
 • 154/20 Bypakke Larvik - organisering og innretning
 • 155/20 Klager på kommunestyrets vedtak i sak 065/20, detaljert reguleringsplan for Langes gate gbnr 3020/1497 m.fl
 • 156/20 Detaljert reguleringsplan for fortau langs Steingardveien/Eikelundvegen i Stavern. Sluttbehandling
 • 157/20 Kyststi Tjølling - trasevalg
 • 158/20 Håndtering av slam fra avløpsrenseanlegg.
 • 159/20 Eiendomsstrategi for Larvik kommune
 • 160/20 Delegeringsreglement - gjennomgang i etterkant av kommunevalget 2019
 • 161/20 Reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalgene og andre folkevalgte organer - Interpellasjoner
 • 162/20 Behandling av ekstraordinære tilskuddssøknader som følger budsjettbehandlingen
 • 163/20 Ny samarbeidsavtale for Start i Vestfold
 • 164/20 Startlån fra Husbanken - låneopptak høsten 2020
 • 165/20 Representant fra rådene i Planutvalget
 • 166/20 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag
 • 167/20 Meldinger 11.11.2020
 • 168/20 Interpellasjon 11.11.2020 - Omvalg i hovedutvalgene
 • 169/20 Interpellasjon 11.11.2020 - Evaluering av barnehagesituasjonen i Stavern
Til toppen