Møte i Formannskapet 5. februar 2020

Innhold

Formannskapet holder møte onsdag 5. februar kl. 17.00-21.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7. Larvik kommuneTV sender direkte. Se sakene her

Larvik kommuneTV Saksdokumenter

Saker til behandling

  • 02/20 Barnehagebruksplan
  • 03/20 Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
  • 04/20 Arbeid med statlige arbeidsplasser - mandat og organisering
  • 05/20 Detaljert reguleringsplan for Dolvenhøyda 2 - gbnr. 4133/21 - Sluttbehandling
  • 06/20 E18 Sky-Telemark grense - endring av reguleringsplan som bygget
  • 07/20 Rullering av kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Ny sak om hvilke innspill til områder for fritidsbebyggelse som skal konsekvensutredes
  • 08/20 Statlig finansiering av omsorgstjenester
  • 09/20 Strategidokument 2020-2032, avklaringer og konsekvenser som følge av vedtatt statsbudsjett 2020
  • 10/20 Eventuelt
Til toppen