Møte i Formannskapet 28.11.2018

Formannskapet i Larvik kommune holder møte onsdag 28. november kl. 13.00 - 20.00 i møterom sentrum, Feyers gate 7. Se sakene her.

Orienteringer

 • BaneNOR orienterer i forkant av møtet

Saker

 • 142/18 Høring av forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett
 • 143/18 Høring - Endring i statsborgerloven - Domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap
 • 144/18 Larvik havn - 3. kvartalsrapport
 • 145/18 Larvik Havn - Revidert budsjett 2018
 • 146/18 Larvik Havn - Budsjett- og økonomiplan 2019 - 2022
 • 147/18 Kulturhuset Bølgen - 3. kvartalsrapport 2018
 • 148/18 Kulturhuset Bølgen - Budsjett og strategiplaner 2019
 • 149/18 Detaljert reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10 og 12, gbnr. 3020/1036 m.fl. Sluttbehandling
 • 150/18 Detaljert reguleringsplan for Ulverød, del av gbnr. 20492 - sluttbehandling
 • 151/18 Reguleringsendring for Hoffs gate 2, del av gbnr. 3020/2611. Sluttbehandling
 • 152/18 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Hedrum pukkverk del av gbnr. 2028/1, 2028/3, 2029/1 og 2029/9
 • 153/18 Detaljert reguleringsplan for Lønnebakke Næringsområde i Porsgrunn kommune - Frafall av innsigelse
 • 154/18 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Avklaring av rammer for innspill, ref. KST- sak 225/18 pkt. 4 og 8.
 • 155/18 Bypakke Larvik - Fase 1 Forprosjekt
 • 156/18 Utvikling av nye sykehjemsplasser, Larvik medisinske senter og omsorgsboliger med heldøgns bemanning - vedlegg til rådmannens forslag til strategidokument
 • 157/18 Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2019 - 2022
 • 158/18 Strategidokument 2019 - 2022
 • 159/18 Politivedtekt for Larvik kommune
 • 160/18 Meldinger 28.11.2018
 • 161/18 Eventuelt
 • 162/18 Kjøp av iFokus Barnehagene AS (unntatt offentlighet)
Til toppen