Årets siste kommunestyremøte onsdag 14. desember

Innhold

Følg onsdagens møte direkte fra kl. 09.00

Møtet holdes i Pressverksalen, Sliperiet

Følg kommunestyret direkte (Larvik KommuneTV) Saksliste og dokumenter

Saker til behandling

160/22 Godkjenning av møteprotokoll

161/22 Klage på reguleringsplan for Vestre Fjellheim, gbnr. 2005/178, 266 med fler.

162/22 Forslag om fredning etter kulturminneloven §§ 15 og 19, jf § 22. Sveins gate 15. Et jødisk hjem.

163/22 Overordnet plan for Bypakke Larvik fase 1

164/22 Søknad til Fiskeridirektoratet om etablering av fredningsområder for hummer

165/22 Gumserød gård. Søknad om delfinansiering av nytt septikanlegg

166/22 Forespørsel om avtale om spleiselagsmodell for fylkesveiprosjekter - VTFK handlingsprogram for fylkesveinettet 2024 – 2027

167/22 Utredning boplikt

168/22 Legekontor med utgangspunkt i 8.2 avtale

169/22 Delegering av vigselsmyndighet

170/22 Inntektssystemet for kommunene - høring

171/22 Kommunal medfinansiering av idrettsanlegg - 2023

172/22 Kulturhuset Bølgen - Budsjett og strategiplaner 2023

173/22 Kvartalsrapport K 3 2022-Larvik Havn KF

174/22 Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 Larvik havn

175/22 Primæroppgavefondet 3. kvartalsrapport 2022

176/22 Strategidokument 2023 - 2026

177/22 Digitale verktøy for folkevalgte i Larvik kommune

178/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid i Larvik kommune

179/22 Valg av ny vararepresentant til SU på Fagerli skole

180/22 Søknad om fritak fra politisk verv som vararepresentant i Innvandrerrådet

181/22 Søknad om fritak fra politisk verv som vararepresentant i Innvandrerrådet

182/22 Valg - omvalg av utvalg for valgsaker etter søknad om fritak fra Birgitte Gulla Løken, H

183/22 Valg - omvalg av hovedutvalg for miljø, kultur og næring etter søknad om fritak fra politiske verv fra Ingar Døler

184/22 Søknad om fritak fra politisk verv i Styret for Kulturhuset Bølgen

185/22 Søknad om fritak fra politisk verv i Styret for Kulturhuset Bølgen

186/22 Nyvalg Styret for Kulturhuset Bølgen

187/22 Interpellasjon KST 26.10.22 - De sammensatte krisene og drivkreftene bak dem

188/22 Interpellasjon KST 26.10.22 - Ny behandling av sluttvedtak om kommuneplanens arealdel

189/22 Interpellasjon KST 14.12.22 - Oppfølging av Kulturplanen for Larvik kommune

190/22 Innmeldt spørsmål 14.12.2022 - Veterinærvakt for smådyr

191/22 Meldinger KST 14.12.2022

192/22 Greve Biogass AS - Ekstraordinær generalforsamling - endring i eierskap

Til toppen