Boplikt

Innhold

Det er boplikt i deler av Larvik kommune.

Lokal forskrift

Larvik kommune har vedtatt en lokal forskrift om boplikt i deler av kommunen. Forskriften trådte i kraft 25.5.2015.

Områdene hvor boplikten gjelder er avmerket på kart som er tatt inn som en del av forskriften og som ligger nederst hvis du går inn på forskriften i Lovdata.

Oversikt over områder med boplikt i Larvik

Fritak fra boplikt

Søknad om fritak fra boplikten i disse områdene sendes på rødt skjema, SFL-256.

Lanbrukseiendom

Gjelder landbrukseiendommer over 100 dekar totalt eller over 25 dekar dyrka jord, og hvor det er bebyggelse.

Unngå å søke konsesjon

Man kan unngå å søke konsesjon ved å underskrive et egenerklæringsskjema hvor man forplikter seg til å benytte eiendommen som helårsbolig. Dette gjelder bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig og kalles boplikt.

Alt jordbruksareal skal drives, se jordloven § 8.

Ønsker ikke å drive selv

Her er noen av de viktigste reglene for de som ikke ønsker å drive selv:

  • Alle jordleieavtaler skal være skriftlig og de skal gjelde for minst 10 år.
  • Arealet må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom.
  • Eieren har ikke anledning til å si opp avtalen i 10-års perioden, untatt ved mislighold. Den som leier, kan si opp avtalen.
  • Når en jordleieavtale for mer enn 5 dekar er inngått, skal den sendes til kommunen (landbrukskontoret). Se forpaktningsloven § 1 tredje ledd.
  • En jordleieavtale skal føre til en driftsmessig god løsning.

Kontakt

Landbrukskontoret er delegert myndighet til å fatte vedtak om fritak, eventuelt utsettelse, knyttet til bestemmelser om boplikt og driveplikt.

Kontaktperson for bopliktsaker er skogbrukssjef Lars Gladhaug, tlf.: 33171276.

Kontakt

  • Landbruk Feyersgt 7, 3255 Larvik
Til toppen