Bål- og bråtebrenning

Innhold

Informasjon om når er det lov å tenne bål i utmark.

Med unntak av brenning som nevnt i §3 er det i tidsrommet 15. april - 15. september forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. 

Forskrift om brannforebygging: § 3. Generelle krav til aktsomhet

Bruk av ild utendørs

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. 

Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skog og utmark, skal det være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte.

I god tid før brenningen foretas skal det sendes melding til Larvik brann og redning på e-post postmottak@larvik.kommune.no.

For øvrig gjelder (andre lovverk – lokale forskrifter ): 

 • Det er forbudt å brenne forbruksavfall inkludert husholdningsavfall og produksjonsavfall i småovner, åpen flamme eller utendørs forbrenningsovn. Brenning av avfall med malingrester, impregnert treverk og syntetiske stoffer er særlig forurensende. 
 • Hageavfall anbefales ikke brent på grunn av forurensning og helseplager. 
 • Brenning av gress og annet naturlig avfall langs åkerkanter, bekker osv. er uønsket på grunn av forurensning og helseplager. 
 • Det er ikke tillatt å gjøre opp ild på svaberg da dette gjør varig skade. 

Melde fra før bålbrenning

Larvik brann og redning gir ikke tillatelse til bål og bråtebrenning utover det som er tillatt i loven. Bål og bråtebrenning skjer på eget ansvar og må følge overnevnte forskrift/lov.

Gjør en opp ild innenfor regelverket må en gi beskjed til 110-sentralen telefon 33 31 41 10.

Meld fra om

 • tidsrom
 • ansvarlige personer med telefonnummer slik at en kan ha dialog dersom andre melder om brann-røykutvikling pga. ilden.

Melding til Larvik brann og redning / 110-sentral, fritar ikke ansvarlig person for eventuelle økonomiske eller andre krav dersom ilden fører til utrykning og slukking etter klager eller andre skader.

Vis hensyn

 • En må ikke sjenere andre og ha avtalt på forhånd med naboer og eventuelt grunneier.
 • Værmelding samt vindretning og styrke må vurderes før en gjør opp ild.
 • Får en klage må en rette seg etter dette, og slokke ilden.

Retningslinjer for Sankthansbål

Brannsjefen kan på kort varsle nekte bålbrenning hvis værforholdene gjør det nødvendig. 

Følgende punkter må ivaretas: 

 • Det skal utpekes en person som er ansvarlig for bålbrenningen, personen skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Melding om bålets plassering og ansvarlig person med mobilnummer sendes i e-post til postmottak@larvik.kommune.no. Ønskes mottatt senest en uke før.
 • Avbrenning av bålet må skje på en slik måte at det ikke kan føre til brann, samt at det ikke oppstår noe risiko for personer som befinner seg i nærheten. 
 • Bålet skal plasseres på ubrennbart underlag, i god avstand fra brennbar vegetasjon, bygninger og lignende. 
 • Det er ikke tillatt å gjøre opp ild på svaberg da dette gjør varig skade.
 • Det skal kun brennes tørt trevirke. Avbrenning av impregnert/overflatebehandlet trevirke eller annet forurensende materiale anses som forurensnig, og er ikke tillat. 
 • Slokkemidler som vannslange/bøtter skal være i umiddelbar nærhet. 
 • Når bålplassen forlates skal bålet være helt slokt. 
 • Tillatelse fra grunneier må innhentes på forhånd. 
 • Bålet må ikke bygges for stort. 
 • Vindretning og vindstyrke må vurderes. 
 • Dersom bålet kommer ut av kontroll, ring brannvesnet på telefon 110. 

Larvik brann og redning ønsker alle en sikker sankthans-feiring. 

Til toppen