Bevaring- og byggeskikkspriser

Innhold

Du kan nominere kandidater til kommunens Bevaringspris og Byggeskikkspris.

Bevaringspris

Revidert forslag pr. 14. april 2013.

 1. Larvik kommunes Bevaringspris kan tildeles for restaurering av eldre bebyggelse/anlegg på antikvarisk grunnlag.

 2. Bevaringsprisen tildeles eier/forvalter av bygningen/anlegget. Tildelingen skal skje på grunnlag av dokumentasjon for utført arbeid og den bygningsmessige situasjonen før igangsetting. Ved tilbakeføring til situasjon eldre enn det som er tilfelle ved igangsetting, må dokumentasjon foreligge. Ved vurdering legges vekt på materialbruk, stil, formspråk og størst mulig ivaretakelse av originale bygningsdeler.

 3. Kostnadsramme for Bevaringsprisen settes til inntil kr. 15 000 som inkluderer kunstgjenstand og en plate med inskripsjon.

 4. Leder av tilhørende komite (IKK) oppnevner en jury med leder til å utrede tildelingen av prisen. Juryen består av 5 personer.
  • 3 personer oppnevnt av Rådmannen ut fra faglige kvalifikasjoner.
  • To politiske representanter fra komiteen. Ved stemmelikhet har juryleder dobbeltstemme.

 5. Juryens arbeid.
  • Juryen samler informasjon om alle søkere og kandidater, gjennomgår og lager en innstilling på tre nominerte.
  • Første innstilling bør være klart etter første møte i juryen. Kandidatene med nominasjon legges fram for IKK i lukket møte, hvor innstillingen diskuteres, eventuelt IKK kommer med andre innspill til prisvinnere.
  • Saken med eventuelle nye innspill, går tilbake til juryen som arbeider videre og legger fram kandidater i en prioritert innstilling.
  • Juryens innstilling legges fram i IKK som fatter det endelige vedtaket.
  • IKK offentliggjør deretter prisvinner og forestår utdeling av prisen.

 6. Fristen for å komme med forslag er 15. juni. Forslagsfristen kunngjøres.

Larvik kommunes honnørpriser (kulturprisen, idrettsprisen, byggeskikkprisen og bevaringsprisen) deles ut ved et felles arrangement om høsten. Kommunen er ikke pliktig til å dele ut prisen hvert år.

Nominer kandidat - frist 15. juni 2017

Byggeskikkpris

Revidert forslag pr. 14. april 2013.

 1. Larvik kommunes Byggeskikkpris kan tildeles for:
  a) Nybygg godt tilpasset omgivende bygningsmiljø og/eller natur- og kulturlandskap
  b) Tilbygg/ombygging godt tilpasset eksisterende bygning-/bebyggelse
  c) Arkitektonisk særpreg, nyskapende formspråk/materialbruk på nye hus, tilbygg og anlegg.

 2. Byggeskikk kan tildeles byggherre/forvalter eller arkitekt/byggmester.

 3. Kostnadsramme for byggeskikkprisen settes til inntil kr. 15 000 som inkluderer kunstgjenstand og en plate med inskripsjon.

 4. Leder av tilhørende komite (IKK) oppnevner en jury med leder til å utrede tildelingen av prisen. Juryen består av 5 personer.
  • 3 personer oppnevnt av Rådmannen ut fra faglige kvalifikasjoner.
  • To politiske representanter fra komiteen. Ved stemmelikhet har juryleder dobbeltstemme.

 5. Juryens arbeid.
  • Juryen samler informasjon om alle søkere og kandidater, gjennomgår og lager en innstilling på tre nominerte.Første innstilling bør være klart etter første møte i juryen. Kandidatene med nominasjon legges fram for IKK i lukket møte, hvor innstillingen diskuteres, eventuelt IKK kommer med andre innspill til prisvinnere.
  • Saken med eventuelle nye innspill, går tilbake til juryen som arbeider videre og legger fram kandidater i en prioritert innstilling.
  • Juryens innstilling legges fram i IKK som fatter det endelige vedtaket.
  • IKK offentliggjør deretter prisvinner og forestår utdeling av prisen.

 6. Fristen for å komme med forslag er 15. juni. Forslagsfristen kunngjøres.

Larvik kommunes honnørpriser (kulturprisen, idrettsprisen, byggeskikkprisen og bevaringsprisen) deles ut ved et felles arrangement om høsten. Kommunen er ikke pliktig til å dele ut prisen hvert år.

Nominer kandidat - frist 15. juni 2017
Til toppen