Høring - Østbyveien 1 og Hedrum Pukkverk

Detaljerte reguleringsplaner er lagt ut til offentlig ettersyn for Østbyveien 1 og Hedrum Pukkverk.

  • Arkivsakid 18/235 Østbyveien 1, gbnr. 1037/19 m.fl.
  • Arkivsakid 18/4 Hedrum Pukkverk, gbnr. 2028/1 m.fl.

Planutvalget behandlet i møte 12. desember 2017 forslag til reguleringsplan for ovennevnte områder med tilhørende bestemmelser. I medhold av Plan- og bygningslovens §12-10 er forslagene utlagt til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Dokumentene finnes også på Servicetorget, Feyers gate 7 i Larvik og Ringveien 16 i Svarstad og på Larvik bibliotek, Nansetgata 29 i Larvik.

Merknader til planforslagene kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til arkivsakid til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for innsendelse av merknader er 23. februar 2018.

Til toppen