Områdeplan for Kaupang fornminneområde

Innhold

Informasjon om arbeidet med områdeplan for Kaupang.

Formål/hensikt

Kaupang er Norges første by. Planen skal blant annet legge til rette for formidling av kulturminner fra Vikingtiden. 

Planen skal hindre at uerstattelige kulturminner og kulturlandskap av internasjonal, nasjonal, regional og lokal verdi blir skjemmet, skadet eller går tapt.

Planen skal tilrettelegge for å bygge et formidlingssenter og en formidlingssti, og forøvrig gi bestemmelser om videre utvikling av eksisterende bebyggelse i området.

Framdriftsplan

Larvik kommune er tiltakshaver og forslagsstiller for planen. Deler av planarbeidet er blitt utført av konsulentfirma Sweco AS. Larvik kommune v/Arealplan overtok planleggingen og har benyttet deler av materialet fra konsulenten.

Planen er utarbeidet i tett samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune ved kulturminneforvaltningen.

Målet er å få vedtatt områdeplanen i før sommeren 2018.

Plandialogen

Planen med fremdrift, kartvisning og alle tilhørende dokumenter kan du også finne i Plandialogen.

Forslag til plandokumenter

Plandokumentene lå ute på høring frem til 15.12.2017.

Planavgrensning

Områdebegrensning.jpg

Kontakt

  • Hanne Holmen Arealplanlegger
Til toppen