Vedtatte reguleringsplaner 14.10.2020

Detaljert reguleringsplan for flomsikringsmolo foran Farris Bad og Fritzøe Brygge, gbnr. 3020/1931 m.fl. og reguleringsendring for del av Torstvedt syd, planID 201014.

Larvik kommunestyre vedtok i møte 14.10.2020 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • ArkivsakID 19/1702 Detaljert reguleringsplan for flomsikringsmolo foran Farris Bad og Fritzøe Brygge, gbnr. 3020/1931 m.fl.
  • ArkivsakID 20/1297 Reguleringsendring for del av Torstvedt syd, planID 201014

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 26.10.2020 

Til toppen