Vedtatte reguleringsplaner 11.11.2020

Innhold

Detaljert reguleringsplan for fortau langs Steingardveien/Eikelundvegen i Stavern

Larvik kommunestyre vedtok i møte 11.11.2020 følgende reguleringsplan med bestemmelser:

  • ArkivsakID 19/3386 Detaljert reguleringsplan for fortau langs Steingardveien/Eikelundvegen i Stavern

Plankart, bestemmelser og andre plandokumenter finnes i Plandialogen.

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

publisert 26.11.2020 

Til toppen