Vedtatte reguleringsplaner 11.09.2019

Reguleringsplan/reguleringsendring for Løveskogen, gbnr. 4045/226 m.fl. Detaljert reguleringsplan/reguleringsendring for Amundrød-Rødbøl, gbnr. 2010/1 m.fl.

Larvik kommunestyre vedtok i møte 11.09.2019 følgende reguleringsplaner m/ bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/16192 Reguleringsplan/reguleringsendring for Løveskogen, gbnr. 4045/226
    m.fl.
  • ArkivsakID 18/278 Detaljert reguleringsplan/reguleringsendring for Amundrød-Rødbøl, gbnr.
    2010/1 m.fl.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 19.09.2019

Til toppen