Trær i Larvik kommune

Innhold

Vi er så heldige at vi bor i en del av landet med et klima hvor mange flotte, majestetiske og varmekjære trær trives. Det er viktig at vi tar godt vare på trærne våre.

Vi har blant annet fantastiske bøkeskoger i Larvik, til og med tett opp til bykjernen. Edelløvtrær eller varmekjære løvtrær omfatter blant annet norske arter som eik, bøk, alm, ask, lind, lønn, hassel og svartor, og vokser i temperert lavland med varme somre og kjølige vintre. 

Noen trær, som for eksempel eik, kan bli svært gamle og ha stor diameter ved bakken. Løvtrær har en svært viktig biologisk funksjon. De er levested for en rekke dyre- og fuglearter, og gjennom forråtnelsen gir den grunnlag for en rekke insekter, meitemark, moser og sopp. 

Hvorfor er trær viktig?

Trær bidrar sterkt til mange viktige miljøfunksjoner i omgivelsene våre:

  • Naturverdier (stor egenverdi, trær tar lang tid å reetablere, viktig historisk forankring bl.a. i bybildet)
  • Estetiske verdier (landskapselement, årstidsvariasjoner, prydverdi osv.)
  • Folkehelseverdier (beroligende effekt, gir skygge og ly, fine landskapsopplevelser)
  • Naturmangfold verdier (forbedrer jordsmonnet, er levested for mange fugle-, dyre- og insektarter)
  • Miljøverdier (støvsamler, reduserer luftforurensning, O2-produsent, senker temperatur, viktige for å håndtere overvann)

Larvik Kommune har en holdning om at store trær i byggesonen skal bevares og har vedtatt bestemmelser om dette i kommunens arealplan - § 2-13 Miljøkvalitet, estetikk, natur og landskap pkt.3

Hva er store trær?

Betegnes som trær som er 150 cm eller mer rundt stammen - målt 1,3 m opp fra bakken. Forbudet gjelder ikke i LNF områder eller for trær som er vurdert å ha en økologisk risiko i norsk natur. Noen trær er også regulert til bevaring gjennom en reguleringsplan. Reguleringsplaner kan du finne her.

Når må det søkes?

Felling, topping og vesentlig beskjæring av krone eller rotsone av store edelløvtrær (som eik, bøk, alm, ask, lind, lønn og svartor) og norsk furu, er ikke tillatt og må søkes om.

Hva er mindre beskjæring av trær?

Det trenger ikke søkes for å utføre mindre beskjæring (for eksempel fjerning av døde og tørre greiner eller mindre korrigering av levende greiner) av trær som er vernet i kommunedelplan eller reguleringsplan. Slik beskjæring anses som vedlikehold, og bør skje i samråd med en trepleier (arborist).

Hvordan søke om beskjæring/felling?

Først må du sende nabovarsel. I nabovarselet må det framkomme at det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan, kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon til postmottak@larvik.kommune.no. Det finnes ikke et eget skjema, så skriv en tekst som inneholder hva det gjelder. 

Kommunal grunn

Om felling av trær på kommunal grunn gjelder følgende.

Felling uten tillatelse

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i kommuneplan eller reguleringsplan. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten.

Hule eiker

Hule eiker er en utvalgt naturtype som er beskyttet av naturmangfoldloven. 

Den lille håndboka om hule eiker

Veileder om skjøtsel av hule eiker

Til toppen