Presentasjon om fremtidens sentrum i formannskapet 26.august

Innhold

Hvor bør nytt rådhus og kunnskapssenter ligge? Hvordan utvikle Larviks gamleby til en attraksjon?

Skjermbilde

 

I formannskapsmøtet 26.august presenterte planavdelingen i Larvik kommune ulike konsepter knyttet til "Attraksjonskraft Gamlebyen" og "Nytt rådhus og kunnskapssenter"

Presentasjonene danner grunnlag for innledende diskusjoner om hvordan disse viktige byutviklingsprosjektene skal tas videre.

Presentasjonen "kommunale prosjekter som virkemiddel i sentrumsutviklingen"

Attraksjonskraft Gamlebyen

Larvik kommune ønsker å utvikle Gamlebyen til en attraksjon for hele byen. Larvik museum er vedtatt flyttet hit, Stiftelsen Tollerodden jobber for et nytt Colin Archer-senter og Sjøfartsmuseet ligger her fra før.

  • Kan det skapes et levende bryggemiljø rundt Skottebrygga?
  • Hva skal skje med området rundt Herregården, og med Mesterfjellet og Torstrand skoler. Skal de brukes av kommunen, selges eller rives?
  • Skal Herregårdshagen gjenskapes med et innhold og aktiviteter som er aktuelle i dagens samfunn, som grønn arbeidsrehabilitering, dyrkingskurs for barn og ungdom, konserter, utstillinger, kafe og museumsbutikk
  • Og bør alle formidlingsaktiviteter samles på samme sted, eller kan de ligge litt spredt i området?

Dette er noen av spørsmålene kommunen ønsker å få svar på gjennom prosjektet "Attraksjonskraft Gamlebyen".

Nå er det laget forslag til tre alternative utviklingsretninger som skal danne grunnlag for videre diskusjon om utviklingen.

Disse bygger blant annet på den kulturhistoriske stedsanalysen som vurderer verdier og tålegrense for utvikling i området, medvirkningsprosessen i vinter/vår og spørreundersøkelsen i juni.  

Les kulturhistorisk stedsanalyse  (NB! Spørreundersøkelsen inne i kartfortellingen er avsluttet)

Oppsummering spørreundersøkelse om gamlebyen

 

Nytt rådhus og kunnskapssenter

(Kunnskapssenter = biblioteket, Larvik Læringssenter, iFokus og Global Learning).

I kommunestyretsaken "Retningsvalg/konseptvalg for innhold i kunnskapssenter" ( KST- 220/18 | 24.10.2018), ble det vedtatt at et eventuelt nytt kunnskapssenter skal lokaliseres til Indre havn/Sentrum.

Lokaliseringen skal avklares i prosessen med Kommunedelplan for Larvik by og samordnet med lokalisering av rådhus og jernbanestasjon.

I forbindelse med den nye barnehagebruksplanen ble det i KST- 002/20, 12.02.20 vedtatt at det i løpet av planperioden skal utredes ny tomt/lokale til Jegersborg barnehage. Barnehagen har ingen ledig kapasitet og mange på venteliste, og det er dermed behov for en større.

Utvikling og lokalisering av kommunens egne funksjoner er et av de viktigste virkemidlene kommunen har i sentrumsutviklingen, og en strategisk gjennomtenkt plassering er av stor betydning.

I sentrum finnes det allerede flere funksjoner som fungerer som målpunkter, og tiltrekker seg  besøkende i ulik grad f.eks. bussterminalen og Bølgen.

Rådhus og kunnskapssenter vil bli nye målpunkter når de utvikles, og valg av plassering vil i ulik grad styrke ulike deler av sentrum og samspille med målpunktene som finnes der fra før.

Som et redskap for diskusjon har kommunen laget fire alternative konsepter for lokalisering av de ulike funksjonene.

 

Til toppen