Plan for InterCity er vedtatt - hva skjer nå?

Innhold

21. august 2019 vedtok kommunestyret lokalisering av nytt dobbeltspor gjennom Larvik kommune, og plassering av ny jernbanestasjon i Larvik by. Banen skal gå fra Sandefjord via Verningen, til ny stasjon i Kongegata.

Presentasjon av vedtatt kommunedelplan

PS: presentasjonen egner seg best på pc. På mobil blir noe informasjon lite tilgjengelig. Det gjelder spesielt kartvisningen. 

Hva skjer videre?

Bane NOR hadde innsigelse til Verningenkorridoren ved sluttbehandling. Planen ble dermed vedtatt med innsigelse. Dette innebærer at planen foreløpig ikke gjelder for Verningenkorridoren. Larvik kommune vil derfor møte Bane NOR hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for å mekle om en løsning slik at innsigelsen kan trekkes og planen får rettsvirkning også for denne delstrekninga. Møtet vil sannsynligvis skje i løpet av høsten 2019. Hvis partene ikke blir enige i meklingsmøtet løftes saken videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fatter endelig beslutning.

I tida framover vil Larvik kommune sette i gang planer og tiltak for å ivareta handel og sørge for at et levende sentrum opprettholdes. Pågående rullering av kommunedelplan for Larvik by er et viktig ledd i dette arbeidet. Kommunen skal også sørge for god informasjon til beboere og grunneiere som berøres av båndleggingssonen i InterCity-planen, slik at du som bolig- eller grunneier er trygg på prosessen videre.

Når starter byggingen?

Planen som nå er vedtatt er en kommunedelplan. Den angir en båndleggingskorridor der jernbanen skal plasseres, men den vedtatte korridoren er langt bredere enn det faktiske tiltaket. Neste fase i arbeidet er utarbeidelse av en reguleringsplan, som angir nøyaktig hvor banen skal ligge innenfor den vedtatte korridoren. Når dette er avklart vil båndlegging oppheves for områder som ikke er knytta til selve tiltaket.

Arbeidet med reguleringsplan er foreløpig ikke gitt midler til gjennomføring. Gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 sier at banen skal stå ferdig i 2032. Bane NOR har en avtale med Jernbanedirektoratet om at reguleringsarbeidet i Larvik skal starte opp tidlig i 2022 og byggestart i siste halvdel av 2027, slik at ferdigstillelse senest blir 2032.

Ny NTP for 2022-2033 er under utarbeidelse, og Larvik kommune vil jobbe for at videre planarbeid og bygging i Larvik prioriteres i ny NTP, slik at avtalen mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet følges opp og framdriftsplanen opprettholdes.

Blir huset mitt berørt?

Hvis du lurer på om huset ditt ligger i båndleggingssonen, kan du se i plankartet eller gå inn på vår storymap-presentasjon. Her kan du navigere i kartet, og søke på din adresse for å se om bolig eller eiendom ligger i båndleggingssonen.

Selve jernbanen med dobbeltspor blir imidlertid langt smalere enn båndleggingssonen. Det er derfor mange eiendommer innenfor sonen som ikke vil bli rammet av utbyggingen. Dette blir først klart i arbeidet med reguleringsplanen.

Hva betyr det at huset mitt ligger i båndleggingssonen?

Hvis huset ditt ligger i båndleggingssonen, betyr det at det kanskje vil bli påvirka av den nye jernbanetraseen. I og med at båndleggingssonen er mye bredere enn selve tiltaket, er det også en vesentlig sannsynlighet for at ditt hus ikke vil bli rammet av det nye dobbeltsporet, selv om det i dag er båndlagt. I åra fram til reguleringsarbeidet starter opp får det svært få praktiske konsekvenser for deg som beboer; du kan bruke huset ditt som normalt. I båndleggingssonen er det noen sett med bestemmelser som gjelder, som innebærer at tiltak som kan vanskeliggjøre gjennomføring av jernbanetiltak ikke er tillatt. For deg som boligeier betyr det at du står fritt til å gjøre vanlige ikke-søknadspliktige tiltak, som vanlig oppussing, renovering osv. Tiltak som er søknadspliktige vil bli behandlet av kommunens byggesaksavdeling og politiske utvalg som normalt, og der vil det bli vurdert om tiltaket bidrar til å vanskeliggjøre gjennomføring av jernbanetiltak. For de fleste tiltak vil dette ikke være tilfelle, med mindre det dreier seg om garasjekjellere, energibrønner eller andre store terrenginngrep.

Når kjøper Bane NOR eiendommen min?

Hvis du har eiendom som helt eller delvis rammes av utbyggingen, vil Bane NOR kjøpe hele eller deler av eiendommen slik at du får erstatning. Bane NOR varsler grunneierne direkte i brev når reguleringsarbeidet starter. Når planen er vedtatt vet vi hvilke eiendommer som blir rammet. De som blir berørt vil da få erstatning fra Bane NOR. Du kan lese mer om hvordan Bane NOR organiserer grunnervervsprosessen på Bane NOR sine nettsider.

Til toppen