Ny rapport om fremtidens brannvesen

Innhold

En ny rapport om fremtidens brannvesen i Larvik og Sandefjord er nå klar. Rapporten belyser tre alternativer til samarbeid mellom de to brannvesenene.

På oppdrag fra kommunestyret om utredning av felles brannvesen for kommunene Larvik og Sandefjord er det nå utarbeidet en rapport. Arbeidet med rapporten er ledet og ført i pennen av KS-Konsulent, og har foregått i arbeidsmøter med deltakelse fra ledere, plasstillitsvalgte og verneombud i begge brannvesen. Kommunalsjefene har vært styringsgruppe. KS-Konsulent har gitt egne anbefalinger i rapporten.

Rapporten inneholder

  • Fordeler og ulemper ved en sammenslåing.
  • Alternativer til organisering.
  • Selskapsform
  • Økonomiske konsekvenser.

Tre alternativer

Rapporten belyser 3 alternativer til samarbeid mellom de to brannvesenene.

  1. Dagens organisering: Fortsette som i dag med to brannvernregioner og med det positive samarbeidet som alt er etablert.
  2. Utvidet samarbeid: Begge brannvesen fortsatt kommunale i hver sin kommune og med et betydelig utvidet samarbeid regulert i samarbeidsavtale. To brannvernregioner
  3. Felles brann og redningstjeneste organisert som et interkommunalt samarbeid og én brannvernregion.

Presentasjon for politikere

Rapporten skal være en del av beslutningsgrunnlaget for sak til kommunestyrene i Larvik og Sandefjord. Rapporten er presentert for ansatte i egne møter, og skal presenteres for politisk utvalg/komite 30. januar.

Ingen full evaluering

En viktig del av arbeidet har vært å bringe fram hvor skoen trykker i de to brannvesenene, og hva som skal til for å gi den beste tjenesten for innbyggerne med basis i lovverket. Rapporten er ingen full evaluering av brann- og redningstjenesten i de to kommunene, men peker på områder som kan forbedres ut fra de krav som stilles i et fremtidsorientert perspektiv. Her er det flere mulige veier til utvikling av brann og redningstjenesten.

Anbefaler sammenslåing

Konsulenten anbefaler å videreføre det gode samarbeidet ved å etablere ett felles brannvesen, og på den måten ha én brannvernregion for Larvik og Sandefjord kommuner. Videre at kommunene styrker sitt brannforebyggende arbeid og sin beredskap ved å etablere ny, interkommunal brann og redningstjeneste. Det anbefales interkommunalt selskap (IKS) som ny selskapsform. Eventuell ny hovedbrannstasjon må vurderes etter ny risiko- og sårbarhetsanalyse. En slik hovedbrannstasjon er ingen forutsetning for å slå sammen de to brannvesenene.

Veien videre

Etter presentasjon for folkevalgte vil det videre arbeidet drøftes i og mellom de to kommunene. En egen høringsuttalelse fra de ansatte er under arbeid og vil følge saken. I rapporten er det ikke bare alternative modeller for framtidig organisering, men også en beskrivelse av hvor skoen trykker i dag. Dette initierer tiltak uansett framtidig organisasjonsform. Konsulenten beskriver et stort potensiale i en felles brannvernregion, felles brannstasjon og endringer i beredskapsstruktur. Dette må ses på som en anbefalt retning og i et tidsperspektiv som trenger politisk avklaring. I tillegg må et valg av beredskapsstruktur underbygges av ROS-analyser og dimensjonering av beredskap. Felles brann og redningstjeneste med bruk av dagens brannstasjoner er et alternativ som krever mindre investering, men bør drøftes og utredes for å beskrive lokalisering av ulike tjenester og hvilke bygningsmessige tilpasninger som eventuelt må til. Som del av drøftingen er også om dagens organisering er hensiktsmessig og framtidsrettet, eventuelt med samarbeid om utfordringer.

Hele rapporten

Kontakt

  • Arve Stokkan Brannsjef
Til toppen