Kommunedelplaner sendt til politisk behandling

Innhold

Kommuneplanens arealdel, plan for Larvik by og plan for Stavern by er nå sendt til politisk 1.gangs behandling før de legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Forside, Larvik.No

Formannskapet behandler planforslagene i møtet den 03.02.21, og kommunestyret i møtet den 10.02.21.

Når planene er politisk behandlet, legges de ut til høring med frist 30.april.

Hva er en arealplan?  

Kommuneplanens arealdel legger overordnede føringer for hvordan arealene i kommunen kan brukes og utvikles. Eksempelvis bestemmer planen hvor det kan bygges boliger og hytter, og hvor det skal være parker og friluftsområder for allmennheten. I tillegg inneholder planen krav til for eksempel høyder og utforming av bygg, hvor mange parkeringsplasser og hvor store utearealer som kreves hvis man skal bygge nye boliger.

Kommunedelplanene for Larvik by og Stavern tilsvarer kommuneplanens arealdel. Kommunen har valgt å skille arealene i de to byene ut i hver sin plan, blant annet fordi de tettere bebygde byområdene krever en større detaljeringsgrad i planene.

Kommuneplanens arealdel     

Hovedmålet i denne rulleringen har vært å samkjøre kommuneplanens arealdel for tidligere Lardal kommune og tidligere Larvik kommune. Det er derfor blitt gjort en del endringer av hvordan man tegner plankartet. Plankartet har blitt grovere, dvs. at alle detaljene med interne veier, nærlekeplasser og avfallsanlegg m.m. er nå inkludert i boligformålet, da de tilhører vedkommende boligfelt. I tillegg har vi hatt en kvalitetskontroll av kart og bestemmelser. Det har også vært åpnet for å komme med innspill til nye boligområder, næringsområder, hytteområder (fritidsbebyggelse) og småbåthavner. 

Om Kommunedelplan for Larvik by

I rulleringen av Kommunedelplan for Larvik by har vi utarbeidet både en ny sentrumsstrategi og en fortettingsstrategi.

Et livskraftig og urbant sentrum danner grunnlag for fremtidens næringsliv, spiller en viktig rolle som sosial møteplass og er et virkemiddel for å tiltrekke seg nye innbyggere og virksomheter.

Det er behov for en omforent visjon for sentrumsutviklingen, og sentrumsstrategien skal gi retning og sikre sammenheng mellom kommende tiltak og planer.

Økt fortetting skaper ikke bare mer attraktive sentrumsfunksjoner, men også mer arealeffektive og miljøvennlige byer. Med de økende klima- og miljøutfordringene kommunen står overfor vil dette være et nødvendig bidrag til en grønnere kommune.

Det har vært et mål at den nye fortettingsstrategien skal gi en tydelig og forståelig ramme for ny utvikling, og dermed bidra til en større forutsigbarhet for både innbyggere, eiendomsutviklere, politikere og kommunen, samt å tilrettelegge for realisering av det kommende boligbehovet.

Om Kommunedelplan for Stavern by

Hovedmålet for Kommunedelplan for Stavern by har i denne rulleringen vært å rydde opp i plankart og bestemmelser, og å innarbeide grønnstrukturutredning og ny lekeplass-strategi. Vi har i tillegg justert sentrumssonen, blant annet slik at landarealene knyttet til østre delen av gjestehavna omfattes.

Til toppen