Godkjente reguleringsplaner 14.11.2018

Detaljert reguleringsplan for Storgata 49, gbnr. 3020/1995 (Grev Gyldenløve hotell) og Anvik hytteområde, gbnr. 4122/5 m.fl.

Larvik kommunestyre godkjente i møte 14.11.2018 følgende detaljerte reguleringsplaner:

  • ArkivsakID 18/39 Detaljert reguleringsplan for Storgata 49, gbnr. 3020/1995 (Grev Gyldenløve hotell)
  • ArkivsakID 18/754 Detaljert reguleringsplan for Anvik hytteområde, gbnr. 4122/5 m.fl.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 22.11.2018

Til toppen