Godkjente reguleringsplaner 13.02.2019

Detaljert reguleringsplan for Husebyhagen, del av gbnr. 1032/20. RV 301 – Gang og sykkelvei Skårabakken - Jarehagen. Gang- og sykkelvei Søndersrød – Berg.

Larvik kommunestyre godkjente i møte 13.02.2019 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/379 Detaljert reguleringsplan for Husebyhagen, del av gbnr. 1032/20
  • ArkivsakID 18/7805 Detaljert reguleringsplan/endring for RV 301 – Gang og sykkelvei Skårabakken - Jarehagen
  • ArkivsakID 18/8665 Detajert reguleringsplan/reguleringsendring for gang- og sykkelvei Søndersrød – Berg

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 07.03.2019

Til toppen