Godkjente endringer av reguleringsplaner

Innhold

Planutvalget godkjente i møte 21. juni 2022 mindre endringer i to detaljerte reguleringsplaner.

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 6 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes elektronisk via plandialogen.

Klagen kan også sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik eller postmottak@larvik.kommune.no

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Til toppen