Godkjent områdeplan og reguleringsplan 15.12.2021

Innhold

Områdeplan for Faret – Nordby, gbnr 2005/64 m.fl. og reguleringsplan/-endring for Stålaker steinindustriområde, gbnr 1054/1, 1055/2 m.fl.

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2021 følgende områdeplan og reguleringsplan med bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/1051 Områdeplan for Faret – Nordby, gbnr 2005/64 m.fl.
  • ArkivsakID 18/14616 Reguleringsplan/-endring for Stålaker steinindustriområde, gbnr 1054/1, 1055/2 m.fl.

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 4 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert 22.12.2021 

Til toppen