Foreslår å legge alle alternativer på høring

Innhold

Rådmannen ønsker en bred høringsrunde og anbefaler å legge alle Bane NORs alternativer til ny InterCity-løsning på høring. Det gjelder både statsjonsløsninger og traséalternativer. Saken behandles i formannskapet og kommunestyret onsdag 9. januar.

Design uten navn (1).jpg

Traseene

Rådmannen vurderer planmaterialet som tilstrekkelig utredet og anbefaler alle traséer lagt ut på høring- også de BaneNOR fraråder. Dette fordi det i slike svært betydningsfulle saker er viktig at den demokratiske prosessen blir mest mulig åpen og at beslutningen bygger på et bredes og best mulig kunnskapsgrunnlag.

Ber om suppleringer

Rådmannen ber om en rekke suppleringer/justeringer av det innsendte materialet. Etter rådmannens oppfatning kan det synes som om det er noen metodiske svakheter. Rådmannen stiller også spørsmålstegn ved noen av vurderingene. Et eksempel er hvorfor Indre havn høy ser ut til å komme uforholdsmessig godt ut i forhold til Kongegataalternativene, der hele Indre havn blir frigjort for jernbaneanlegg. Det ser ikke ut til at denne frigivelsen er blitt tillagt vekt. Rådmannen stiller også spørsmål med hvorfor Indre havn høy med jernbanestasjon blir vurdert som bedre for framtidig by- og knutepunktutvikling i Larvik by enn en stasjon i Kongegata som vil kunne bidra til å binde sammen øvre og nedre nivå i byen og fjerne barrieren mellom eksisterende by og utviklingsområdene i Hammerdalen, Sanden og Indre havn. Rådmannen mener også at trafikk bør utredes bedre fordi noen forslag som er angitt ikke ser ut til å ta tilstrekkelig hensyn til Larviks krevende terreng.

Stiller krav til Bane NOR

Rådmannen stiller krav til at BaneNOR tilrettelegger for best mulig formidling i høringsperioden av hva tiltaket betyr. Rådmannen er opptatt av at de som blir direkte berørt, innsigelsesmyndigheter, beslutningstakere og andre av kommunens innbyggere har forstått hva tiltaket betyr og dermed også fått nyttiggjort seg sin demokratiske rett til å komme med innspill i høringsperioden.

Rådmannen ber om at det utarbeides fysiske modeller, at det gjennomføres en stedlig påvisning av hvor traséene vil gå i terreng og også høydepåvisning for Indre havn høy. Det må også lages en medvirkningsplan der de som kan bli sterkest berørt og barn/ungdom får et spesielt fokus.

Trenger svar om Herregården og sentrumsutvikling

Rådmannen har i sitt forslag pekt på at Larvik kommune ikke kan akseptere usikkerhet rundt Herregården eller at Larvik sentrum stagnerer som følge av den lange båndleggingstiden som er angitt mellom vedtatt plan og realisering.

Rådmannen mener at Herregården er uerstattelig og et sentralt identitetsskapende anlegg for byen, og at det ville være en tragedie om et anlegg som er ment å styrke byutvikling faktisk i realiteten vil bidra til å svekke Larvik sentrum som allerede har en svekket posisjon.

Bekymret for framdrift

Rådmannen er bekymret for framdriften og manglende bevilginger i Nasjonal Transportplan (NTP). Videre planlegging er ikke finansiert. Det betyr at BaneNOR kan prioritere å gjennomføre reguleringsplaner for andre strekninger før de går videre med planlegging i Larvik. Det ser også ut til at gjennomføringen av indre deler av InterCity er prioritert foran fullføringen av ytre del, og når NTP nå skal rulleres er det mange infrastrukturtiltak som kjemper om de samme midlene. Det er bekymringsfullt at det er så lang tid fra arealer båndlegges til tiltak blir gjennomført, og strekningen i Larvik sentrum er den som har lengst båndleggingsperiode av alle strekninger i InterCity.

Kommunal medvirkning

Rådmannen mener at det er positivt at kommunen, selv om det har vært kort tid, har fått gå gjennom materialet og få fram kommunens syn i en så viktig sak.

Dersom Larvik kommune hadde overlatt til BaneNOR å legge ut saken, ville verken administrasjonen eller beslutningstakere i Larvik kommune hatt anledning til å påpeke eventuelle svakheter før ved sluttbehandling. Det ville vært uheldig i og med at BaneNOR og Larvik kommune har ulike roller og forvalter ulike perspektiver.

Foreløpig vurdering fra rådmannen

Rådmannens foreløpige vurdering er at kombinasjonen Kongegata høy med Stålaker øst er det mest relevant alternativet å anbefale. Ut fra det materialet som foreligger per idag er hovedavveiingen fra rådmannen at Kongegata høy er en bedre langsiktig løsning for Larvik by enn Indre havn høy, og at de to lave alternativene er uaktuelle. Rådmannen vektlegger det som bidrar til å definere Larviks identitet og utviklingsmuligheter ut over dagens behov og kortsiktige utfordringsbilde. Rådmannens totalvurdering av kostnader, konsekvenser og videre prosess for hele strekningen fra Virik(Sandefjord grense) til Kleivertunnelen er at kombinasjonen mellom Kongegata høy og Stålaker øst er best. Imidlertid understreker rådmannen at det kan komme ny kunnskap i høringsperioden som kan påvirke vurderinger og avveiinger, slik at det er naturlig å avvente den endelige anbefalingen til etter at høringsinnspillene foreligger.

Til toppen