Fikk informasjon om stasjonsløsninger i Larvik

Innhold

10. og 11. april var formannskapet på befaring i flere byer for å se på mulige stasjonsløsninger i Larvik.

befaring1.jpg

Politikere fra formannskapet og deler av kommunens administrasjon var på befaring og rundtur i Drammen, Sandvika, Høvik og Moss for å høre om dobbeltsporet jernbane og se stasjonsløsninger andre steder.Politikerne fikk også informasjon om hvordan en stasjon kan bygges i Larvik og om Bane NORs parkeringsstrategi.

Under befaringen i Sandvika fikk politikerne se en ferdig utbygget firespors stasjon, der jernbaneskinnene ligger om lag fem meter over bakken. Her fikk de se hvordan en hevet stasjon kan fylles med butikker og kaféer på bakkeplan, og hvordan det kan lages åpninger og passasjer i konstruksjonen som gir stort rom for fotgjengere, syklister og biler. Rommet under en hevet jernbane kan i likhet med andre bruer brukes til alt fra parkering til butikker, park og serveringssteder. I Drammen har byen utnyttet plassen under motorveibrua til amfiteater og skatepark for barn og unge.

– Her er det bare fantasien som setter grenser. Vi har nå bedt arkitekter og planleggere foreslå hvordan en kan utnytte et framtidig stasjonsområde i Indre havn og Kongegata. Det skal bli interessant å se hvilke muligheter de ser for seg, forteller planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Hun understreker at det er snakk om å vise fram mulighetene, ikke bestemme hvordan stasjonsområdene skal bli. Den beslutningen ligger enda noen år inn i framtida.

Indre havn

På Høvik fikk politikerne se en ny og moderne stasjon. Når det bygges nytt, legger Bane NOR vekt på god materialbruk og tilpasning til omgivelsene. Høvik stasjon er oppført i steinmaterialer og med transparente konstruksjoner i stål og glass. Dette er relevant for Larvik fordi den type materialbruk gjør konstruksjonene mindre ruvende og dominerende i bybildet.

I Larviks Indre havn jobber Bane NOR foreløpig med to varianter: en lav og en høy løsning. Den lave begynner en meter over bakkenivå i øst og stiger til omtrent fem meter over bakken i den vestre delen av stasjonsområdet. Stigningen er nødvendig for å kunne gå i bro opp Hammerdalen og inn i Martineåsen. For det høye alternativet i Indre havn ligger sporet rundt 8-9 meter over bakken. Her vil det være gode muligheter for flere åpne passasjer under brukonstruksjonen, og det kan eksempelvis etableres butikker og serveringssteder.

– Dette er to muligheter. Så kan det naturligvis finnes varianter som ligger mellom den lave og høye løsningen, forteller Solhaug.

Kongegata

Selve stasjonsområdet skal bli 350 meter langt for å kunne ta imot triple togsett i framtida. Denne lengden legges til grunn uansett hvilken stasjonsløsning som blir valgt i Larvik.

I Kongegata skal Bane NOR utrede en lav og en høyere variant. Foreløpige vurderinger viser at begge alternativene innebærer fjelltunnel omtrent fra Lågen og inn til Jegersborggata i sentrum. Der forsvinner grunnfjellet dypt under bakken og erstattes av løsmasser. På strekningen fram til Bøkkerveien utredes ulike byggemetoder. Her kommer tunnelen ut av bakken og stasjonsområdet begynner.

Den raskeste metoden er trolig å bygge en betongtunnel i åpen byggegrop og deretter rydde opp på overflaten. Dette innebærer at noen bygninger må rives (ofte bygninger i mur og betong), mens mindre trehus kan flyttes og plasseres tilbake når tunnelen er ferdig.

Tunnel

Alternativt kan man bygge en løsmassetunnel gjennom å bore sjakter ned i bakken, sprøyte inn «sement» som stiver av løsmassene og deretter bygge tunnelen under bakken. Dette tar lengre tid.

– Det er mange som tror at en tunnel kan legges under bakken uten at noen merker det. Slik er det sjelden med tunneler i løsmasse. Her vil det uansett bli inngrep på bakkeplan og trolig vil enkelte bygninger likevel måtte rives, sier Solhaug.
Uavhengig av byggemetode vil anleggsarbeidene foregå i sekvenser – litt av gangen – slik at trafikken og bylivet kan gå sin gang utenom byggeplassen. Etter at tunnelen er ferdig kan det oppføres nye bygninger på overflaten.

På Follobanen mellom Oslo og Ski brukes flere tunnelborremaskiner (TBM) til en bergtunnel som blir 20 kilometer lang. Flere har spurt Bane NOR om dette vurderes også på strekningen gjennom Larvik.

– Svaret er nei. En slik maskin er 150 meter lang og trenger et veldig stort anleggsområde utenfor tunnelåpningen. Løsningen er verken mulig eller ønskelig i Larvik, sier planleggingssjefen.

befaring2.jpg
Til toppen