Etterbruk av jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn

Vi inviterer til informasjonsmøte på Bylab, Torget 10A, torsdag 8. februar 2018 kl. 16.30 - 18.30. Si din mening!

Si din mening her nå

Larvik Kommune ønsker innspill til saken og ber om at de som har synspunkter om temaet sender disse i digitalt skjema senest 14. februar 2018.

Larvik kommune arbeider nå med politisk sak angående kommunal overtakelse og etterbruk av jernbanetrasé fra Farriseidet til Porsgrunn grense.

I saken bes politikerne ta stilling til om Larvik kommune skal overta hele, eller deler av, arealene for jernbanestrekningen, og eventuelt på hvilke vilkår.

Bakgrunnen for saken er et skriv datert 22. oktober 2015 der Jernbaneverket (nåværende Bane NOR) tilbyr Larvik kommune å overta jernbanearealene mellom Farriseidet og Porsgrunn grense.

Skriv med likelydende tilbud for strekningen nord og vest for fylkesgrensa ble samtidig sendt til Porsgrunn kommune.

Eksisterende jernbanetrase markert med rød, gul og grønn strek. Blå streker viser alternative stitraseer i terreng. Punkter på linjen viser forskjellige konstruksjoner med behov for tiltak av varierende grad, som tunneler, broer, stikkrenner osv.

Vestfoldbanen_Friluftskvalitet 770x1086 283 kB.jpg
Til toppen