Naturtypekartlegging

Innhold

Larvik kommune spenner over et meget rikt og variert naturmangfold, og det er mye arbeid som må gjøres før de viktigste naturområdene er godt kartlagt og dokumentert.

Kartleggingen i Larvik kommune har som mål å avgrense, verdisette og beskrive lokaliteter, naturtyper, artsmangfold, påvirkning/bruk, trusler, skjøtsel og hensyn mv. i samsvar med retningslinjene i DN-Håndbok 13, 2.utgave 2006 (oppdatert 2007).

Gevinsten blir en beskrivelse og dokumentasjon av de biologiske/økologiske verdiene som ligger til grunn for naturtype, avgrensing og verdisetting. Dette blir igjen et kunnskapsgrunnlag i arealforvaltningen og informasjon til publikum. Videre supplerer den kommunens kartlegging med nye lokaliteter og ny artskunnskap.

Kartleggingen av Larvik kommune er gjennomført i perioden 2008 og 2012.
De faglige rammene for arbeidet er utformet i samarbeid mellom Fylkesmannen og kommunen.

Det er brukt midler til å kvalitetssikre, oppdatere og supplere Larvik kommunes naturtypekartlegging fra 2000. Dette er en oppfølging av nasjonalt program for kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold. Målet med det nasjonale programmet er at verdifulle naturtypelokaliteter skal kartlegges innenfor de arealene som er utsatt for størst arealpress.

Hule eiker

Det er foretatt en grovkartlegging av hule eiker i Larvik i regi av Fylkemannen i 2014-2016.

Handlingsplan hule eiker. 

Til toppen