Stasjonært energiforbruk

Innhold

Dette temaet handler om bruk av energi til oppvarming, lys og elektriske artikler, også kalt stasjonært energiforbruk.

I årene frem mot 2035 er det forventet en økning i Norges energiforbruk på 18 %. Årsaker til denne økningen vil kunne være befolkningsvekst, økonomisk vekst og elektrifisering som følge av overgang fra fossil energi til strøm. Samtidig bør det nevnes mulige årsaker til at den forventende økningen i energiforbruk ikke er større kan være bedre bygninger med lavere oppvarmingsbehov, bedre oppvarmingsutstyr og mer effektive elektriske apparater/utstyr. I 2019 hadde Larvik kommune som samfunn et strømforbruk på litt over 700 GWh. 51 % av dette forbruket kommer fra husholdninger og hytter.

Strøm

Strøm som produseres i Norge anses i utgangspunktet for å være utslippsfri. 90 % av den norske kraftproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft, i tillegg er det vindkraft, solkraft og noe termisk kraftproduksjon. Til tross for at strømmen som produseres i Norge er utslippsfri, er ikke strømmen som brukes i Norge nødvendigvis det. Dette er fordi strøm egner seg dårlig til lagring og den strømmen som produseres må brukes. Derfor kjøpes og selges strøm på tvers av landegrensene. I praksis vil det si at strømmen Miljørn bruker når han skrur på TVen sin ikke nødvendigvis er utslippsfri. I 2019 førte det totale stasjonære energiforbruket i Larvik kommune til et utslipp på omtrent 14 000 000 tCo2-ekvivalenter som følge av strømproduksjon i utlandet.

Bioenergi

Innenfor Larvik kommune er det store skogsområder og betydelige bioenergiressurser tilgjengelig. Økt bruk av bioenergi på bekostning av fossil energibruk regnes av mange som et viktig tiltak for å redusere utslippene av klimagasser.

Tradisjonelt har trevirke, som andre bioenergikilder, vært ansett som karbonnøytralt, men en rekke forskningsbidrag de siste årene har vist at dette ikke stemmer. Dagens omfattende satsing på bioenergi fra skog kan komme til å øke mengden CO2 i atmosfæren i mange tiår. Hvis man vil øke bruken av bioenergi fra skog må man øke hogsten. Selv om skogen vokser opp igjen etter hogst og fanger tilbake den mengden CO2 som slippes ut ved forbrenningen, skjer dette for sakte. Hvis skogen går stå til den er hogstmoden vil den normalt fortsette å øke sitt karbonlager. Når man i årene fremover planlegger å hugge stadig ny skog for å produsere bioenergi, gir dette en dynamikk som kan øke mengden CO2 i atmosfæren i lang tid.

Dersom du ønsker mer fordypende informasjon om temaet stasjonært energiforbruk i Larvik kommune kan du laste ned beslutningsgrunnlaget til kommunens Klima- og energiplan her. 

Hvordan jobber Larvik kommune med klimautfordringer knyttet til energi?

Til toppen