Overvann og flom

Innhold

Områder i Larvik som er utsatt for overvann og flom.

Overvann 

Overvann er vann som renner av på overflaten fra tak, vegger og andre tette flater.  Dette vannet kan enten håndteres lokalt eller føres til avløpsledninger. Å håndtere overvann lokalt innebærer å la vannet finne naturlige veier via infiltrasjon til grunnen eller renne bort via åpne vannveier og dammer. I tettbygd strøk er det mest vanlig å lede overvann ned i sluk og 

  1. ut til felles avløpsledning for overvann og kloakk og videre til behandling i renseanlegg, eller
  2. til egen overvannsledning og ut til aktuell vannforekomst

Flom

Flom oppstår når vannføringen i innsjøer og/eller elver går utover det normale. Noe som fører til at vannet flommer ut over landmasser som ellers er tørre.

Overvåkning av flom

I dag er det Norges vassdrags og energidirektorat som har ansvar for overvåking av flom.

Utsatte områder i Larvik

Larvik sentrum har store asfalterte flater som skaper utfordringer ved kraftig regnskyll. Det er flere måter å håndtere dette på, som fordrøyningsbasseng, fjerne tak-vann fra avløpssystemet og ulike innretninger i bakken som fungerer som oppsamlere for vann.

Til toppen