Klimagassutslipp og klimaregnskap

Innhold

Klimagasser er gasser i atmosfæren som påvirker forholdende på jorden, mengden og konsentrasjonen av disse gassene påvirkes av menneskelig aktivitet. De viktigste naturlige klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser.

Klimagassutslippet måles i CO2-ekvivalenter (CO2e), dette er en enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser til den globale oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år. Dette gjøres for å kunne sammenlikne ulike klimagassutslipp som vanligvis ikke er sammenliknbare med hverandre. For eksempel gir 1 tonn metan samme klimaeffekt som 25 tonn CO2, mens 1 tonn av fluorgassen SF6 tilsvarer 22 800 CO2.

For å kunne vurdere effekten av ulike klimatiltak benyttes det klimaregnskap så langt det er mulig. Det gjøres ofte et skille mellom klimaregnskap for en bedrift og klimaregnskap for et samfunn. I dette kapittelet vil det bli presentert både for Larvik kommune som bedrift og Larvik kommune som samfunn.

Klimaregnskap for Larvik kommune som bedrift

Klimaregnskapet for Larvik kommune som bedrift følger prinsippene i GHG-protokollen hvor det er vanlig å skille mellom direkte og indirekte utslipp. Det skilles her mellom tre typer utslipp:

  • Direkte utslipp: direkte utslipp fra kilder som er eid eller kontrollert av den klimaregnskapet gjelder for, f.eks. bedriften, kommunen osv. - Eksempel: Man kjører bil og eksos (utslippet) kommer ut av bilen i Larvik
  • Indirekte utslipp 1: indirekte utslipp som genereres som et resultat av kjøpt energi - Eksempel: Man lader el-bilen sin i Larvik med strøm produsert i Europa (på Europeisk restmiks).
  • Indirekte utslipp 2: alle indirekte utslipp (unntatt energi) som oppstår i verdikjeden til den regnskapet gjennomføres for som følge av deres handlinger. - Eksempel: Man kaster de slitte vindusviskerne på bilen sin i avfallet som kjøres til en annen kommune for avfallshåndtering. Utslippet fra avfallshåndteringen vil skje i en annen kommune enn der forbruket fant sted.

Figuren under viser utvikling over tid av Larvik kommunes klimagassutslipp i perioden 2010-2019. Mer at 2010 og 2017 ikke er direkte sammenliknbart med 2018 og 2019, blant annet på grunn av manglende data og kommunesammenslåingen i 2018. Linjene «totalt utslipp» og «oppvarming» har verdiakse til høyre i diagrammet. 

Klimaregnskap for Larvik kommune som samfunn

Klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn er basert på tall og beregninger fra Miljødirektoratets utslippsstatistikk. Figuren under viser klimagassutslipp i Larvik kommune i 2018 fordelt på utslippskilde.

Begrensinger ved klimaregnskapene

Tallene som presenteres er teoretisk beregnet, og vil derfor ha mangler av ulike årsaker. Noen årsaker er

  • Manglende data
  • Usikkerheter rundt faktisk utslipp
  • Teoretiske beregninger med stor usikkerhet

Du kan lese mer om kommunens klimaregnskap i «Klima- og energiplan. Beslutningsgrunnlag 2020».

Til toppen