Handlingsprogram 2021-2024

Innhold

Klima- og energiplanens handlingsprogram er kommunens verktøy for å jobbe målrettet for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klima- og energimål. Handlingsprogrammet ble vedtatt i Kommunestyret i desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen tar utgangspunkt i blant annet FNs bærekraftmål og Kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i dette har det blitt utarbeidet overordnede klima- og energimål, strategier, indikatormål og tiltak. 

Klima- og energimål 

Kommunestyret vedtok følgende mål for planperioden 2021-2024: 

Mål 1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 % sett opp mot tidligere sammenliknbare tall. 

Mål 2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050 

Mål 3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimakvoter 

Mål 4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer. 

Fokusområder

De fem fokusområdene fra tidligere planperioder videreføres. I tillegg legges det til et fokusområde: klimabudsjett og klimaregnskap.

Fokusområdene for planperioden 2021-2024 er:

  1. Holdningsskapende og kunnskapsbyggende arbeid 
  2. Areal og transport 
  3. Stasjonært energiforbruk 
  4. Forbruk og avfall 
  5. Tilpasning til klimaendringer 
  6. Klimabudsjett og klimaregnskap 

Strategier

Planen har 19 strategier fordelt på de seks fokusområdene. Strategiene sier noe om hvordan kommunen skal jobbe innenfor fokusområdene. 

Indikatormål 

På tre av de fem fokusområdene presenteres det indikatormål i tillegg til strategier. Det er lagt vekt på at det skal eksistere data som gjør det mulig å rapportere på indikatorene og at de er realistiske samtidig som det krever målrettet jobbing og prioriteringer for å nå dem. 

Tiltak 

Handlingsprogrammets tiltak er fordelt på de ulike fokusområdene. Det har gjennom planperioden vært et stort fokus på hva som er realistisk å gjennomføre, hva kommunen har reell mulighet til å påvirke samt medvirkning og eierskap i organisasjonen til de ulike tiltakene. 

 

Til toppen