Forbruk og avfall

Innhold

Forbruk bidrar til store klimagassutslipp både i forhold til produksjon, transport og avfallsmengder.

Med økonomisk vekst og forbruk blir det også en vekst i avfallsmengden. Det vil si at hvordan vi håndterer avfallet vårt vil være avgjørende for hvordan vårt forbruk vil påvirke klimaet.

Dette temaet handler om å redusere både forbruk og avfallsmengde gjennom gjenbruk, resirkulering og kildesortering, samt å ta vare på i stedet for alltid å kjøpe nytt.

Hva er avfall?

Avfall er stoffer, energibærere, restprodukter, kasserte gjenstander og emballasje som ikke lenger har sin opprinnelige verdi, men som representerer viktige ressurser ved gjenvinning.

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden viser hvilken form for avfallshåndtering som er best for klimaet.

Reduksjon av forbruk

Mange har bedre råd, og kjøper derfor mer enn tidligere. I tillegg kaster vi ting oftere og raskere enn før. En måte å redusere klimagassutslippene våre er å kjøpe og kaste mindre. Dette kan vi gjøre ved å tenke gjennom hva vi faktisk trenger av ting. Å lære å ta vare på tingene våre i hverdagen reduserer også behovet for å stadig kjøpe nytt.

Gjenbruk

I tillegg til å kjøpe mer enn før, kaster vi også mer enn før. Ofte kaster vi ting som helt fint kan brukes. Alternativer til kasting kan være å reparere, bytte, gi bort eller selge ting vi ikke lenger trenger.

Kildesortering/materialgjenvinning

Selv om vi kan gjenbruke mye, er det noen ting vi må kaste. Da er det lurt å kildesortere. Dersom vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Dersom du vil lage din egen kildesorteringsstasjon kan du laste ned diverse avfallssymboler her. (ny lenke: https://sortere.no/avfallssymboler)

Energiutnyttelse

Det er ikke alt vi kaster som egner seg til materialgjenvinning, dette avfallet brennes. Når avfallet brennes, ødelegges miljøfarlige stoffer, og varmeenergien kan utnyttes til fjernvarme og industriell bruk.

Deponi

Å deponere avfall vil si å legge det på fylling, tidligere kalt søppelfylling. Avfall som deponeres kan gi utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer i mange tiår framover. Det er derfor viktig at avfall deponeres på en forsvarlig måte.

Avfall og kildesortering i Larvik

Larvik kommune innførte kildesortering i 1998. Først ble papir, glass og matavfall sortert ut, og i 2010 startet kommunen med gjenvinning av plast.

I snitt kaster en Larvik-innbygger rundt 530 kg avfall pr. år. Enten i avfallsdunkene hjemme eller ved å levere avfall til kommunens gjenvinningsstasjoner. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig klimagassutslipp fra det vi kaster på 5 300 tonn CO2-ekvivalenter pr. innbygger pr. år. I 2019 var 46 % av det vi kastet restavfall.

Dersom du ønsker mer fordypende informasjon om temaet forbruk og avfall i Larvik kommune kan du laste ned beslutningsgrunnlaget til kommunens Klima- og energiplan her. 

Hvordan jobber Larvik kommune med klimautfordringer knyttet til forbruk og avfall?

Til toppen