Tilskudd - spesielle miljøtiltak

Innhold

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er å fremme natur og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Prioritering av tiltak

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. I Larvik kommune avholdes årlig et møte med representanter for grunneierne som går gjennom retningslinjene for prioritering.

Slik søker du

Tilskuddsmidlene er begrenset til foretak som er berettiget produksjonstilskudd. Det kan søkes om:

  • tilskudd til kulturlandskaps- og forurensningsreduserende tiltak
  • tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt
Søk om SMIL-midler

Saksbehandling

Larvik kommune tildeles årlig et beløp via fylkesmannens landbruksavdeling som antas å dekke behovet. Kommunen behandler søknadene i henhold til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og lokal tiltaksstrategi. Søknadene behandles fortløpende til årets midler er oppbrukt.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

Utbetaling

Utbetaling skjer etter at tiltaket er gjennomført. Det er også mulig å be om delutbetalinger underveis basert på delvis gjennomføring av tiltaket.

Klage

Fylkesmannen er klageinstans. En eventuell klage sendes kommunen, som tar stilling til klagen, og videresender den til behandling hos Fylkesmannen. Klagen må være sendt innen tre uker fra du mottok vedtaket.

Kontakt

Einar Kolstad, tlf.: 33 17 12 74.

Håvard Gulliksen, tlf.: 33 17 12 75.

Epost: landbrukskontoret@larvik.kommune.no

Mer info om SMIL-ordningen​

Til toppen