Tilskudd - drenering av jordbruksjord

Innhold

Du kan søke om tilskudd til grøftearbeid. det må foreligge godkjent grøfteplan før arbeidet settes i gang.

I 2013 ble det fastsatt forskrift om drenering av jordbruksjord. Tilskuddet utgjør kr 2 000,- per dekar ved systematisk grøfting eller kr 30,- per løpemeter ved mindre grøftearbeider. Tilskudd under kr 3 000,- utbetales ikke. Tilskuddet gis til tidligere grøftede jordbruksarealer. Planerte arealer er unntatt vilkåret om at det skal være tidligere grøftet.

Før du søker

For å få innvilget tilskudd til grøfting må det foreligge godkjent grøfteplan før arbeidet settes i gang. Søknaden må inneholde et kostnadsoverslag og et kart som viser arealet som ønskes drenert sammen med søknadsskjemaet. Alle som søker om tilskudd til drenering, må legge ved miljøvurdering av tiltaket. Når arbeidet er ferdig utført, må det leveres bilag for innkjøpte rør og annet innkjøpt materiell. Dersom du har brukt en entreprenør til utførelsen av arbeidet, må det foreligge faktura for utført arbeid. Dersom du har gjort jobben selv, må du levere en timeliste over medgått tid. For å få utbetalt tilskuddet kreves det også et oppdatert kart som viser hvor grøftene ligger. Det er sterkt ønskelig med et digitalt kart, men det er foreløpig ikke et krav.

Interessen for drenering har vært stor i Vestfold. Det er bevilget ekstra tilskuddsmidler for 2018, og vi oppfordrer dere til å søke.

Landbruksdirektoratet har lagt inn lenker til faglig veiledning. Norsk Landbruksrådgivning har også veiledning om drenering. Her er veileder av Torgeir Tajet, NLR Viken.

Et forhold vi mener er spesielt viktig er bruken av filtermateriale. Det anbefales sterkt å bruke sagmugg som filtermateriale i en tykkelse på 10 – 20 cm over rørene og at man ikke bruker pukk/singel. Slissene på rørene anbefales lagt opp slik at de dekkes av filtermaterialet. Støpesand er også godt egnet som filtermateriale. Pukk/singel kan brukes over et godt filtermateriale der det er spesielle behov.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på landbruksdirektoratets hjemmesider. Under overskrifter skjemaer ligger også grøfteplan og miljøvurdering.

Ta kontakt med landbrukskontoret før søknaden sendes.

Søk om tilskudd

Saksbehandling

Landbrukskontoret tar imot og behandler søknadene fortløpende. Utbetaling skjer på bakgrunn av dokumenterte kostnader og fremvist grøftekart.

Klage

Fylkesmannen er klageinstans. En eventuell klage sendes kommunen, som tar stilling til klagen, og videresender den til behandling hos Fylkesmannen. Klagen må være sendt innen tre uker fra du mottok vedtaket.

Til toppen