Tilskudd til lokale folkehelsetiltak

Innhold

Kommunen signerer årlig en partnerskapsavtale med fylket der partene forplikter seg til et gjensidig samarbeid om felles folkehelsemål vedtatt i Regional plan for folkehelse 2019-2030.

Kommunen mottar i underkant av 200.000 kroner fra fylket for å bidra til å oppnå målene.

Som ledd i dette samarbeidet er det mulig å søke om støtte fra fylkets folkehelsemidler til lokale folkehelsetiltak.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Overordnet formål med tilskuddsmidlene er å fremme helse og trivsel for alle, og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, gjennom å støtte opp under samfunnsmålene på folkehelseområdet, slik de er definert i det regionale handlingsprogrammet. Dersom midlene blir benyttet til andre formål vil fylkeskommunen kreve midlene tilbakebetalt.

Ordningen skal bidra til at:

  • Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle samfunnsområder
  • Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse og trivsel
  • Innbyggerne opplever trygghet, tilhørighet og har mulighet til å bidra i samfunnet
  • Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret

Ved tildelingen av folkehelsemidler, vektlegges tiltakets potensial for å bidra til å oppfylle disse målsettingene. Tiltakene bør også sees i sammenheng med kommunens utfordringsbilde på folkehelseområdet, særlig sosial ulikhet i helse og psykisk helseplager, se Folkehelseoversikten.

Tilskuddsmidlene benyttes til å finansiere gjennomføring av gratis aktiviteter. Med aktiviteter menes lokale tiltak og prosjekt som når ut til innbyggerne og er til fordel for lokalsamfunnet, ved at aktiviteten utføres direkte overfor andre enn ens nære slektninger og personer tilhørende egen husholdning eller lukkede grupper.

Midlene kan benyttes som hel- eller delfinansiering av tiltak eller prosjekt, for å møte lokale folkehelseutfordringer. Det forutsettes at aktiviteten foregår i Larvik kommune.

Midlene kan ikke benyttes til investering eller finansiering av stilling. Midlene kan ikke benyttes til drift og vedlikehold, oppussing osv.  Det forventes en enkel rapportering i etterkant.

Dersom du ønsker midler til å dekke en mindre utgiftspost i forbindelse med en aktivitet du tilrettelegger for, se kommunens ordning med aktivitetstilskudd. Her kan du få inntil 5000 kr til materiell/utstyr, kort tid etter at du har sendt inn et enkelt søknadsskjema.

Hvem kan søke?

Grupper eller enkeltpersoner hjemmehørende i Larvik kommune, kan søke om tilskudd. Videre kan både kommunens egne virksomheter og avdelinger, og frivillige organisasjoner søke, gjerne i et samarbeid.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars. 

Eventuelle restmidler vil kommunens folkehelsenettverk fordele.

Slik søker du

Søknad fremmes i digitalt søknadsskjema, og sendes på mail til mette.daapan@larvik.kommune.no.

Prosjektbeskrivelse og kostnadsoversikt fylles ut i det digitale søknadsskjemaet. Det er ikke nødvendig å legge ved ytterligere dokumentasjon.

Kontaktinformasjon

Tilskuddsordningen administreres av Folkehelsenettverket i Larvik kommune, og endelig beslutningstager er Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kontaktperson:

Relaterte lenker

Andre kommunale tilskuddsordninger:

Søkerveiledning, eksterne ordninger:

Eksterne tilskuddsordninger:

Til toppen