Tilskudd til lokale folkehelsetiltak

Innhold

Kommunen signerer årlig en partnerskapsavtale med fylket der partene forplikter seg til et gjensidig samarbeid om felles folkehelsemål og strategier i Handlingsprogrammet for folkehelse 2021-2022.

Som ledd i dette samarbeidet er det mulig å søke om støtte fra fylkets folkehelsemidler til lokale folkehelsetiltak.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Overordnet formål med tilskuddsmidlene er å fremme helse og trivsel for alle, og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, gjennom å støtte opp under samfunnsmålene på folkehelseområdet, slik de er definert i det regionale handlingsprogrammet. Dersom midlene blir benyttet til andre formål vil fylkeskommunen kreve midlene tilbakebetalt. 

 Ordningen skal bidra til at:

 • folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle samfunnsområder
 • nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse og trivsel
 • innbyggerne opplever trygghet, tilhørighet og har mulighet til å bidra i samfunnet
 • vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret

Ved tildelingen av folkehelsemidler, vektlegges tiltakets potensial for å bidra til å oppfylle disse målsettingene. Tiltakene bør også sees i sammenheng med kommunens utfordringsbilde på folkehelseområdet, særlig sosial ulikhet i helse og psykisk helseplager, se Folkehelseoversikten

Tilskuddsmidlene benyttes til å finansiere gjennomføring av gratis aktiviteter. Med aktiviteter menes lokale tiltak og prosjekt som når ut til innbyggerne. Midlene kan benyttes som hel- eller delfinansiering av tiltak eller prosjekt, for å møte lokale folkehelseutfordringer. Det forutsettes at aktiviteten foregår i Larvik kommune.

Midlene kan ikke benyttes til investering eller finansiering av stilling. 

Dersom du ønsker midler til å dekke en mindre utgiftspost i forbindelse med en aktivitet du tilrettelegger for, se kommunens ordning med aktivitetstilskudd. Her kan du få inntil 5000 kr til materiell/utstyr, kort tid etter at du har sendt inn et enkelt søknadsskjema.

Hvem kan søke?

Grupper eller enkeltpersoner hjemmehørende i Larvik kommune, kan søke om tilskudd. Videre kan både kommunens egne virksomheter og avdelinger, og frivillige organisasjoner søke, gjerne i et samarbeid.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars. 

Eventuelle restmidler vil kommunens folkehelsenettverk fordele. 

Slik søker du

Søknad fremmes i søknadsskjema.

Prosjektbeskrivelse og kostnadsoversikt fylles ut i det digitale søknadsskjemaet. Det er ikke nødvendig å legge ved ytterligere dokumentasjon

Kontaktinformasjon

Tilskuddsordningen administreres av Folkehelsenettverket i Larvik kommune, og endelig beslutningstager er Vestfold og Telemark fylkesekommune.

Kontaktperson:

Relaterte lenker

Andre kommunale tilskuddsordninger:

Søkerveiledning, eksterne ordninger:

Eksterne tilskuddsordninger:

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Cms.Core.Models.PublishedContent.PublishedContentType..ctor(IContentTypeComposition contentType, IPublishedContentTypeFactory factory)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass15_0.<GetContentTypesByAlias>b__0()
  at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0()
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.<GetSafeLazy>b__0()
--- End of stack trace from previous location ---
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory)
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.DeepCloneAppCache.Get(String key, Func`1 factory)
  at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.GetContentTypesByAlias(String contentTypeAlias)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValue(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11
Til toppen