Lekeplasser og møteplasser

Innhold

Larvik kommune har mange flotte områder som gir gode muligheter for lek og fysisk aktivitet.

Nærmiljøparker

Nærmiljøparker er store, kombinerte møte-, leke- og aktivitetsområder, designet for alle aldre. Alle skoler defineres som nærmiljøparker. I tillegg finnes det en del nærmiljøparker i fri- og parkområder. Nærmiljøparker skal være et trivelig og inspirerende aktivitets- og møtested for hele nærmiljøet. Anleggene kan inneholde mindre aktivitets- og idrettsanlegg, skateanlegg, balløkker, aktivitetsløyper og klatreapparater, husker og sandkasser, bord med benker og bål-/ grillplasser. Nær- og kvartalslekeplass skal være integrert i nærmiljøparken.

Kvartalslekeplasser

Større møte- og lekeplasser tilpasset barn i aldersgruppa opp til 12 år. Nærlekeplass skal integreres i en helhetlig løsning. Kvartalslekeplassen skal ha område for lek, akebakke (hvis mulig), sitteplasser og ballfelt. Plassen kan også tilrettelegges til skating, sykling el.

Kommunen ved Kommunalteknikk, Park og friområder har ansvar for kvartalslekeplassene.

Nærlekeplasser

Nærlekeplasser er små møte- og lekeplasser nær bolig designet for barn opp til skolealder. Sandlekeplassen kan ligge alene, innpasses i kvartalslekeplassen eller annen offentlig grønnstruktur, og skal plasseres sentralt i boligområdet.

Nærlekeplasser og beboeransvar
Beboerne har ansvar for drift og vedlikehold av nærlekeplassene gjennom velforeningen, beboergruppe eller borettslaget.

Der nærlekeplassen ligger på kommunalt areal, må velforeningen ha driftsavtale med kommunen for å få lov til å ha lekeplassutstyr.

Der det ikke inngås driftsavtale, vil nærlekeplassen fungere som møteplass og kan utrustes med sandkasse og bord/benk (elementer som ikke omfattes av norsk standard/Europeisk norm, 1176). I områder der det i en periode ikke er små barn, kan lekeplassen være naturområde/møteplass, inntil det igjen kommer barnefamilier som ønsker å oppgradere lekeområdet.

Driftsavtale

Der det ligger til rette for det ønsker kommunen å inngå driftsavtale med naboer, velforeninger, beboergrupper, borettslag og sameier om grøntskjøtsel og enkelt vedlikehold.

  • Driftsavtale kan inngås med velforeninger, beboergrupper, borettslag og sameier
  • Ansvarsforsikring gjennom kommunens forsikringsordning
  • Velforeningen må kontrollere lekeplassutstyret
  • Velforeningen kan søke om Nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter. Søknadsfrist er 15.mars.

For å komme i betraktning ved tildeling av tilskudd, må velforeningen ha sendt inn det årlige egenerklæringsskjemaet for utført kontroll av lekeplassutstyret (se under)

Kontroll av lekeplassutstyret

Velforeningen må kontrollere lekeplassutstyret, og rapportere til kommunen via skjemaet egenerklæring for kontroll av lekeplassutstyr (mangler). Skjemaet skal sendes inn hvert år, med rapportering av utført kontroll for fjoråret. Frist: 20. februar.

Kontroll og ettersyn må dokumenteres på egne sjekklister. Utfylt sjekkliste skal oppbevares hos velforeningen som dokumentasjon i forhold til forsikringsordningen. Kontrollen må være utført og ført i skjemaet, for at forsikringen skal gjelde fullt ut.

Vi har laget et forslag til Rutine for kontroll av lekeplassutstyr. I tillegg anbefaler vi at dere leser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt Faktaark om lekeplassutstyr.  Sjekkliste for lekeplassutstyr kan også være et nyttig verktøy når dere kontrollerer lekeapparatene. Sjekklisten er et sammendrag av NS – EN 1176 1-11 og 1177 som er standard/anerkjent norm for de forskjellige lekeapparatene (jfr. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr). Se også sikkerhetsinformasjon fra Bad, Park og Idrett.

Tilskuddsmidler til nærmiljøanlegg

Organisasjoner og beboersammenslutninger kan søke om kommunalt tilskudd til mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder.

Søknadsfristen er 15. mars.

Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av kostnadene, begrenset til 10 000 kroner per prosjekt.

Tilskudd gis til lekeplasser, men ikke til drift av disse.

Søknad fremmes på digitalt skjema

Søkere som blir tildelt midler er pliktige til å levere regnskap for bruk av midlene, samt gi en kort rapport om tiltaket – før tilskuddet utbetales.

Spørsmål om ordningen kan rettes til avdeling Idrett og friluftsliv, idrettskonsulent Hilde E. Singstad, hes@larvik.kommune.no

Før det gis tilskudd til sandlekeplasser, må velforeningen som søker inngå driftsavtale med kommunen. (se over)

Dersom dere søker om midler til anlegg som krever nabovarsler og byggetillatelse, må det foreligge byggetillatelse/godkjenning før det gis tilskudd.

Det skal sendes inn skriftlig rapport til kommunen om bruk av tilskuddsmidlene innen 1. desember samme år.

Se også Tilskuddsportalen.

 

Til toppen